Ydy cyfryngau cymdeithasol yn stopio chi rhag cysylltu â phobl?

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd o osgoi gwaith anniddorol. Ysgrifennais blogbost wythnos diwethaf i Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru am sut rwy’n ceisio gweithio mewn modd mwy effeithlon. Mae cyfryngau cymdeithasol hefyd yn ffordd i lenwi unrhyw amser rhydd sydd ‘da fi, gan gynnwys aros am ffrindiau mewn tafarn ac aros am fy mwyd i i orffen coginio. Dywedodd fy mrawd i sbel yn ôl ei fod e’n ofni bod ei ddefnydd o’i ffôn yn tynnu ei sylw i ffwrdd o’i amser gyda’i phlant. Ar y pryd roedd hyn yn swnio ychydig dros ben llestri, ond nawr rwy’n meddwl am y peth, rwy’n gallu uniaethu gyda fe.

Mae llwyfannau gwahanol yn cystadlu yn erbyn ei gilydd am ein sylw. Po fwyaf rydyn ni’n defnyddio’r sianeli yma, po fwyaf y data maen nhw’n cynaeafu. Mae yna gyfweliad diddorol gyda Tristan Harris yn The Atlantic. Dyma ddarn o’r erthygl sy’n dangos yn glir beth rydyn ni’n wynebu:

While some blame our collective tech addiction on personal failings, like weak willpower, Harris points a finger at the software itself. That itch to glance at our phone is a natural reaction to apps and websites engineered to get us scrolling as frequently as possible…… we’ve lost control of our relationship with technology because technology has become better at controlling us.

Mae Tristan yn cymharu’r boddhad rydyn ni’n cael o dechnoleg i’r wefr a gawn ni o gamblo. Mae’n werth cael cip ar yr erthygl hir a phodlediad ar y Guardian am Sut Mae Technoleg yn Bachu ein Sylw am ychydig o gyd-destun ar sut rydyn ni’n byw ein bywydau ar-lein.

Rydw i wedi bod yn ceisio rhoi rhywfaint o’r pethau rydw i wedi dysgu am fod yn gynhyrchiol ar waith yn fy mywyd personol. Rydw i wedi bod yn meddwl am rôl e-bost yn fy ngwaith, ac rydw i wedi bod yn meddwl am rôl cyfryngau cymdeithasol yn fy mywyd i.

Beth rwy’n gwneud

Yn fy mlogbost i ar fy ngwaith, dywedais i fod neb yn e-bostio mewn argyfwng. Mae’r un peth yn wir am gyfryngau cymdeithasol. Er bod Twitter yn gweithio orau fel sianel amser real ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, ac mae WhatsApp wedi disodli fy nefnydd i o negeseuon testun, does yna ddim hysbysiadau sy’n gofyn am fy sylw i ar unwaith. Felly rydw i wedi diffodd y sain a’r dirgryniadau ar gyfer pob diweddariad ar wahân i alwadau ffôn.

Rydw i hefyd wedi dechrau newid fy ymddygiad personol. Rwy’n tynnu fy ffôn i o fy mhoced ac yn gadael e ar y bwrdd fel bod rhaid i mi i ddewis i fynd ati. Mae hyn yn rhoi cyfle i mi i herio fy ymddygiad fy hun.

Dydw i ddim wastad yn wneud e’n hawdd i osgoi defnyddio fy ffôn. Roeddwn i’n arfer defnyddio fy ffôn i fel cloc larwm, ac fe wnaeth hyn wneud e’n anodd iawn i osgoi’r hysbysiadau a oedd wedi ymddangos dros nos. Rydw i wedi arbed tua hanner awr o oedi yn fy ngwely bob bore ar ôl i mi brynu cloc larwm!

Oes angen cael gwared ar dechnoleg?

Rydw i wedi bod mewn perthynas pellter hir am bron i flwyddyn nawr, ac mae’r llwyfannau yma wedi fy ngalluogi i i gysylltu gyda Kelly o ddydd i ddydd mewn ffyrdd syml a naturiol. Mae Kelly wedi ysgrifennu blogbost wych am ein rhamant ddigidol, ac rwy’n credu ei bod hi’n gwbl iawn pan mae hi’n dweud does yna ddim pwynt diddymu sianeli digidol yn gyfan gwbl. Rydw i wedi ysgrifennu lot yn y blogbost yma am sut mae cyfryngau cymdeithasol yn ceisio tynnu fy sylw, ond maen nhw hefyd yn helpu fi i wneud defnydd da o amser byddai fi’n gwastraffu fel arall. Pan rwy’n teithio i weld Kelly, rwy’n llenwi’r siwrne gyda podlediadau diddorol na fyddwn i wedi cael cyfle i wrando i fel arall. Ond yn bwysicach na hynny, mae’r sianeli digidol yma wedi fy helpu i i gysylltu’n well â chariad fy mywyd wrth i ni fyw ar wahân am lawer o’r wythnos.

Rydw i’n gallu gwneud defnydd gwell o fy amser i gyda’r bobl rwy’n caru trwy addasu sut rwy’n defnyddio fy ffôn i. Mewn gwirionedd, rwy’n ail-alinio cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein yn ôl i’w pwrpas gwreiddiol, sef i fy helpu i i gysylltu’n well â phobl.