Yr achos dros torwyr iâ

Mae pawb yn casáu torwyr iâ, reit? Maen nhw’n gwneud pobl i deimlo’n lletchwith ac maen nhw’n bwyta i mewn i’r amser sydd wedi’i chael ei neilltuo ar gyfer y dysgu go iawn.

Fe wnaethon ni cynnal ein Diwrnod Cymdeithason yn ddiweddar ble edrychon ar y defnydd o ddulliau cyfranogol yn nigwyddiadau.

Roedd y sesiwn yn un fer, felly fe wnes i a fy nghydweithiwr Kate Kayley cynllunio i edrych ar ddwy agwedd o hyfforddiant sy’n cael ei anwybyddu yn aml — torwyr iâ a rheolau sylfaenol (ac fe wnâi edrych ar rain mewn blogbost arall).

Pam trafferthu gyda thorwyr iâ?

Y peth cyntaf a ddaeth i’r amlwg wrth i ni drafod torwyr iâ oedd modelu. Mae ymarferwyr yn adlewyrchu ein harfer ni pan maen nhw’n gweithio gyda phobl, felly os dydyn ni ddim yn sicrhau bod yna amgylchedd hamddenol ar ddechrau sesiwn, maen nhw’n annhebyg i wneud hyn. Mae torwyr iâ yn gosod y tôn am weddill y diwrnod h.y. fe fydd y sesiwn yma yn un cyfranogol.

Edrychom ychydig ar ba mor gysurus mae’r hwylusydd a’r cyfranogwyr wrth gynnal yr ymarferion yma. Mae’n cymryd hyder i redeg ymarfer cyfranogol, ond mae’n helpu i sefydlu’r ddeinamig iawn yn yr ystafell, sef bod yr hwylusydd yn mynd i annog trafodaeth. Mae’n helpu i sicrhau nad yw’r digwyddiad yn troi i ddarlith hierarchaidd sialc a sgwrs. Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i chi i ddechrau’r diwrnod fel rydych chi eisiau parhau gan roi’r cyfle i bobl i agor i fyny ac i greu amgylchedd priodol ar gyfer rhyngweithio a dysgu.

Nid yw hon yn heol un ffordd chwaith. Mae torwyr iâ yn rhoi’r cyfle i hwyluswyr i ddod i nabod unigolion â deinameg y grŵp. Maen nhw’n rhoi’r cyfle i chi weld pwy yw’r bobl alldroëdig a phwy yw’r bobl fewndroëdig. Os ydych chi’n poeni am wneud pobl fewndroëdig yn anghyfforddus, does yna ddim rheswm pam na allwch chi deilwra’r ymarferion yn unol â hynny, ac ar ôl i chi wella’ch dealltwriaeth dda o’u hanghenion, gallwch chi addasu’r ymarferion eraill sy’n cymryd lle yn ystod y cwrs.

Newid egni ystafell

Trafodom hefyd sut allwch ddefnyddio torwyr iâ fel egnïwyr yn ystod y dydd. Mae yna adegau pan fydd lefelau egni pobl yn disgyn (os ydych chi fel fi, mae hwn yn debyg o fod ar ôl cinio ar ôl i chi gwneud y mwyaf o’r bwffe). Gall yr ymarferion hyn fod yn ffordd wych o adfywio’r mynychwyr.

Does yna ddim ffasiwn beth a Steiliau Dysgu, ond does yna ddim lot o bobl sy’n hoffi cael ei siarad ato drwy’r dydd. Mae cymysgu’r gweithgareddau yn golygu eich bod chi’n fwy tebygol o gadw sylw cyfranogwyr.*

Hierarchaeth Anghenion Maslow

Mae’n werth ystyried Hierarchaeth Anghenion Maslow wrth roi torwyr iâ ar waith gan eu bod nhw’n helpu i ddangos i gyfranogwyr eu bod nhw mewn sefyllfa lle gallant gymryd rhan yn ddiogel.

Ym meysydd digidol rydych chi’n debyg o glywed y dywediad “Show, don’t tell”, ac mae’n werth cael cipolwg ar y flogbost yma gan Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae torwyr iâ yn gyfle i arddangos yn glir i gyfranogwyr eu bod nhw’n gweithio mewn amgylchedd cefnogol, a does dim rhaid iddyn nhw gymryd chi ar eich gair yn unig.

Delwedd Paul Downey o flogbost Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y Deyrnas Unedig o dan CC by 2.0. Mae’n dangos rhywun sydd gyda’i pen yn ffrwydro pan dangosir rhywbeth, ac ansicrwydd pan dywedir rhywbeth

Rwy’n hollol ddeall pam nad yw bawb yn hoff o dorwyr iâ. Mae lot ohonom wedi cael profiadau gwael fel ymarferwyr. Ond pan maen nhw’n cael eu defnyddio’n iawn maen nhw’n gallu rili gwella profiad dysgwyr a gwneud y sesiwn gyfan yn well i bawb sy’n cymryd rhan.

* Mae yna wyddoniaeth wael yn y blogbost yma, ond mae yna lot o adnoddau ddefnyddiol