Televizyon Canlı Yayınlarını İnternet Üzerinde Özelleştirme

Kanal 7 ve Kanal 7 Avrupa web sitelerinde yayınlanan canlı yayın sayfalarında gösterdiğimiz yayınlardan bir kısmına izleyicileri sadece televizyona yönlendirmek için bahsi geçen programlar yayınlandığı anlarda web sayfalarındaki canlı yayın yerine kullanıcıları ilgili yayını televizyondan izlemeleri için bir uyarı içeren logo basmak gibi bir ihtiyaç doğdu.

Zaten hal-i hazırda yayını FFMPEG üzerinden bastığımız sunucular mevcuttu fakat yayını alıp sürekli stream olarak çıktığı için araya girip saat kontrolü yapıp istenilen saat aralığına denk gelirse stream’ı bastığı işlemleri durdurup yerine yine FFMPEG ile bir logo ve bir açıklama olan videoyu stream olarak basacak bir script hazırlanması gerekti.

Bunun için öncelikle, boş bir sunucuya ihtiyaç vardı, sunucuyu elde ettikten sonra kurmamız gereken 3 adet uygulama vardı. Bunlar;

· FFMPEG
· NGINX
· SUPERVISOR
· SHELL SCRIPT (KODLAMA)

FFMPEG, canlı yayınları web sayfalarımızda göstermek için ilgili RTMP sunucusuna encode ederek göndereceğimiz yazılım. Cross Platform (her işletim sisteminde çalışabilir) ve Open Source ( Açık kaynak kodlu) olan resim ve videoları düzenlemeye (croplama, encode etme vs gibi) yarayan bir araçtır. Detaylı bilgi için : https://ffmpeg.org

NGINX, Aslında ilk etapta kullanılmayacaktı fakat yayının kesilmesinin gerekiği kuşak aralığında stream olarak basılacak olan dosyayı NGINX üzerinden çağırmak için kuruldu. Detaylı bilgi için : https://www.nginx.com

SUPERVISOR, stream’ı basacak olan kod bloklarını ya da zamanı kontrol edecek olan kod bloklarını ya da sürekli çalışması gereken kod bloklarını çalıştırması için kullanacağız. Supervisor ise, kullanıcıların sistemde tanımladıkları processleri, sayılarını, çalışmalarını kontrol ve monitör edebildikleri bir yazılımdır.

İşleyişten kısaca bahsedecek olursak, canlı yayını başlatacak kısım varsayılan olarak stopped, yani durdurulmuş olarak işlemler başlayacak supervisor öncellikle sistemin saatini kontrol edecek, eğer saat yayına canlı yayın yerine logo basacağı bir saat aralığına denk geliyorsa logoyu o saat aralığı boyunca basacak, yok eğer bu saat aralığında değilse canlı yayını stream olarak basan kod bloğunu çalıştıracaktır. Bu böyle sürekli devam eder.

Öncelikle, FFMPEG ile bir mp4 videosunu basitçe;

ffmpeg -i <INPUT> -codec:v libx264 -crf 21 -bf 2 -flags +cgop -pix_fmt yuv420p -codec:a aac -strict -2 -b:a 384k -r:a 48000 -movflags faststart <OUTPUT>.mp4

gibi bir komutla input olarak komutu belli parametrelerden geçirip çıktı olarak verilebilir, OUTPUT olan kısmı HLS olarak da çıktı verilebilir (parametreler buna göre farklılık gösterebilir) ya da RTMP bir sunucuya da yollanabilir.

Biz kendi içimizdeki stream’ı alıp RTMP bir sunucuya iletip oradan kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Input kısmı duruma göre kurum içindeki stream ya da MP4 dosyasının URL’si olabiliyor, output kısmı ise her iki durumda da bir RTMP URL’siydi.

Gidişatımız basitçe;

Shell Script yazacağımız için, buranın syntax’ine aşina olmak adına,

· If blokları
· SH üzerinden komut çalıştırma
· JSON parse

Şeklinde devam etti.

If Blokları

Bununla alakalı olarak basitçe, kod yapısı için aşağıdaki blok örnek gösterilebilir

if [ Şart 1 ]
then
Şart 1 doğru ise çalıştırılacak kısım!
elif [ Şart 2 ]
then
Şart 2 doğru ise çalıştırılacak kısım!
elif [ Şart 3 ]
then
Şart 3 doğru ise çalıştırılacak kısım!
else
Hiçbir şart gerçekleşmemişse çalıştırılacak kısım!
fi

ya da, daha iyi anlaşılması açısından

#!/bin/sh
a=15
b=25
if [ $a == $b ]
then
echo "a ve b birbirine eşit"
elif [ $a -gt $b ]
then
echo "a b’den büyük"
elif [ $a -lt $b ]
then
echo "a b’den küçük"
else
echo "hiçbir şart gerçekleşmedi"
fi

bu kod bloğu da örnek verilebilir nasıl çalıştığına dair ve sanırım açıklamaya da gerek olmayacaktır, zaten yeterince açıklayıcı.

SH Üzerinden Komut çalıştırma

Bu işleme supervisor üzerinden çalışan stream SH dosyasının durdurma ya da yeniden başlatma gibi durumlarda ihtiyaç duyduk. Supervisor’da çalışan bir processi tekrar çalıştırmaya çalışınca ya da aynı şekilde çalışmayan bir processi durdurmak istediğimiz zaman hata aldık, bu hatalar da bu sistemin doğru çalışmasına engel oldu. Bunun için, kısaca bahsetmek gerekirse;

WORKINGORNOT=”$(supervisorctl status send_stream)”

Gibi bir komutla öğrenip ardından

if [[ $WORKINGORNOT != *"STOPPED"* ]]
then
supervisorctl stop send_stream
echo "stream stopped"
fi

ile halihazırda çalışan supervisor processini hata almadan durdurduk.

İşlem aslında kısaca bundan ibaretti, ilgili saat kontrolünü yapıp ardından duruma göre stream başlayacaksa supervisor üzerinde çalışan ve stream olarak mp4 videosunu basak processi durdurmak ve asıl canlı yayını gönderecek processi başlatmak ya da tam tersi canlı yayın basılıyor ve yayının kapatılması gerektiği bir saat aralığı şartı gerçekleşmişse bu sefer ilgili canlı yayın processi durdurulacak ve yerine mp4 videosunu stream olarak gönderecek process başlatılacaktı.

Bu işlemler, yukarda gördüğünüz 2 adet kod bloğundun birleştirilmesinden ibaretti.

if ([ "$time" -ge 1149 ] && [ "$time" -le 1434 ]) || ....... ;then
WORKINGORNOT="$(supervisorctl status send_stream)"
if [[ $WORKINGORNOT != *"STOPPED"* ]]
then
supervisorctl stop send_stream
echo "stream stopped"
fi
ffmpeg -i <INPUT> -codec:v libx264 -crf 21 -bf 2 -flags +cgop -pix_fmt yuv420p -codec:a aac -strict -2 -b:a 384k -r:a 48000 -movflags faststart <OUTPUT>.mp4
echo "mp4 stream started..."
else
WORKINGORNOT="$(supervisorctl status send_stream)"
if [[ $WORKINGORNOT == *"EXITED"* || $WORKINGORNOT == *"STOPPED"* ]]
then
supervisorctl start send_stream
echo "stream started"
fi
echo "stream started..."
fi

Json Parse

Bunun yanında ek olarak, saatleri statik vermek yerine bir JSON dosyasından çekmemiz gerektiği durumlar da oldu. Bunun için, JSON dosyasını parse etmek için, jq(*) kullanmamız gerekti.

Jq ile çok basit bir şekilde, yine basit olan JSON dosyamızı parse ettik.

Basitçe nasıl çalıştığını örnek bir JSON ile görelim.

Jq’nün kendi github sayfasında tutorial kısmında da gösterildiği gibi, örnek JSON’u oradan verelim. https://api.github.com/repos/stedolan/jq/commits?per_page=5 adresinden dönen JSON’un parse etmesi için;

jq '.[0] | {message: .commit.message, name: .commit.committer.name}'

Bu komut bize, alttaki sonucu;

{
"message": "Merge pull request #162 from stedolan/utf8-fixes\n\nUtf8 fixes. Closes #161",
"name": "Stephen Dolan"
}

Ya da bu komut ise,

jq '.[] | {message: .commit.message, name: .commit.committer.name}'

sonuç olarak aşağıdaki çıktıyı döndürecektir.

{
"message": "Merge pull request #162 from stedolan/utf8-fixes\n\nUtf8 fixes. Closes #161",
"name": "Stephen Dolan"
}
{
"message": "Reject all overlong UTF8 sequences.",
"name": "Stephen Dolan"
}
{
"message": "Fix various UTF8 parsing bugs.\n\nIn particular, parse bad UTF8 by replacing the broken bits with U+FFFD\nand resychronise correctly after broken sequences.",
"name": "Stephen Dolan"
}
{
"message": "Fix example in manual for `floor`. See #155.",
"name": "Stephen Dolan"
}
{
"message": "Document floor",
"name": "Nicolas Williams"
}

Örneklerde de görüldüğü gibi, kaynağı, yani JSON dosyasını alacağımız yerden almak için crontab’a bir cron ekleyerek dakikada 1 ilgili JSON dosyasını çekip belirttiğimiz konuma çektik ve ilgili konumdaki dosyayı parse ederek, canlı yayınını durdurulup, logo basılması gerektiği saat aralıklarını bu JSON dosyasından çektik ve yukarıda gördüğümüz saat aralıklarını dinamik olarak değiştirmiş olduk.

Sonuç olarak,

Yayın JSON çıktısındaki saat aralıklarına göre bizim istediğimiz yayını basabilir hale geldi.