hackathon nedir
hackathon nedir

Hackathon Nedir?

Uğur Atmaca
Jan 5, 2019 · 1 min read

Hackathon kültürü son yıllarda dünyada oldukça popüler hale geldi. Bazı geliştiriciler için ödül, bazıları için ise fikirlerini gerçek hayata geçirebilme fırsatı olarak görülen hackathonu kelime anlamından başlayarak size açıklamaya çalışacağım.

Hackathon, hack ve marathon kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. 1999 Haziran ayında OpenBSD geliştiricileri ve SUN pazarlama ekiplerinin birbirinden bağımsız düzenledikleri etkinlikler ile başladı. Daha sonra büyük teknoloji firmalarının da benzer etkinlikler düzenlemesi ile popülerliğe ulaştı. Facebook’un like butonu, phonegap vb. pek çok ürün hackathonlarda üretilen prototipler sayesinde hayata geçti. Yine Facebook, Spotify gibi öncü teknoloji şirketleri şirket içi hackathonlar düzenleyerek bunu bir şirket kültürü haline getirdiler…

Yazının devamı için Hackathon Türkiye blogunu ziyaret edin.

Hackathon Türkiye

Türkiye’de düzenlenen hackathonları takip ediyor ve…

Uğur Atmaca

Written by

Hackathon Türkiye

Türkiye’de düzenlenen hackathonları takip ediyor ve paylaşıyoruz. Websitemizden de yeni düzenlenecek hackathonları takip edebilirsiniz : https://hackathonturkiye.com/

Uğur Atmaca

Written by

Hackathon Türkiye

Türkiye’de düzenlenen hackathonları takip ediyor ve paylaşıyoruz. Websitemizden de yeni düzenlenecek hackathonları takip edebilirsiniz : https://hackathonturkiye.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store