Çocuklara neden girişimcilik ruhu kazandırmalıyız ?

Zeynep Sefer
Apr 24 · 1 min read

Hepimiz ilkokulda bize sorulan şu soruyu hatırlarız , “Büyüyünce ne olmak istiyorsun ?” ve bu soruya genellikle de klişe cevaplar veririz: Doktor, Avukat, Polis, Asker… İnternetin hayatımıza girmesi ve küreselleşme sürecinin hızlanması dünyada yeni bir trend ortaya çıkarttı: Girişimcilik. Bu yeni trendin dünyadaki binlerce probleme çözüm ürettiğine tanık olduk fakat hala çocuklara girişimciliğin ne olduğunu öğretmiyoruz.

Neden her zaman hep doktor veya avukat gibi meslekleri seçmelerini sağlamaya çalışıyoruz ? Çocukların sahip olduğu yüksek hayal gücü sayesinde modern problemlere çözüm üretmede yetişkinlerden bile daha iyi olduklarını biliyoruz. Buna rağmen onlara yaşadığımız problemleri gösterip çözüm üretmeyi öğretmek yerine, onları sınavlara boğuyoruz. Sınavlarda başarısız olanları potansiyeli yok diyerek bir kenara atmak, yerine gerçek potansiyelini ortaya çıkarmalıyız. Toplumun bize dayattığı normları kırıp yeni nesillere kendi yollarını çizebileceklerini göstermeliyiz. Herkes bir kurumda çalışmayı hedeflerse eğer bu kurumları kimler kuracak?

Çocuklarımızın hayatından “Büyüyünce ne olmak istiyorsun ?” sorusunu kaldırıp, bunun yerine onlara “Büyüyünce hangi probleme çözüm üretmek istiyorsun?” diye sormalıyız.

YAZAR: BERKE DÖNMEZ

Hackquarters Pioneers

A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

Zeynep Sefer

Written by

Hackquarters Pioneers Content Beta

Hackquarters Pioneers

A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade