Akmerkez’i Salladık! #HackCon3

Hackquarters Pioneers olarak üniversiteli ve liseli arkadaşlarımızın girişimcilik serüvenlerine ortak olmaya devam ediyoruz. Ekim’de ilkini, Şubat’ta da ikincisini Kolektif House’da yaptığımız Hackquarters Convention’ların üçüncüsünü 21 Temmuz’da Akmerkez Üçgen Teras’ta gerçekleştirdik. Neler yaptık biraz ondan bahsetmek istiyorum.

Kahvaltı, Sohbet

Önce birlikte kahvaltı edip sohbet ettikten sonra programın en başından şu ana kadar neler yaptığımızdan ve yapacağımızdan bahsettik kısaca. Eylül’den bu yana hem büyümüş hem de üniversiteli ve liseli gençlere ilham olan, öğreten birçok etkinlik yapmışız baktığımızda. Bir yandan da önümüzdeki büyük resmi de gördük diyebilirim. Bir sonraki yazıda detaylı olarak Pioneers’ta neler oldu ve bundan sonra neler olacak anlatacağım size sunumla birlikte.

Tecrübe Paylaşımları

Bu kısa güncellemeden sonra Namık Kural’ın keyif dolu girişimcilik hikayesini dinledik. Girişimcilik ekosistemi önceden nasıldı, teknolojinin başından itibaren ne gibi süreçlerden geçti öğrenmiş olduk biz de. Namık abinin bu konuda gerçekten çok uzun ve dopdolu bir tecrübesi var. Bu tecrübeyi dinlemek bizim için çok keyif vericiydi.

Gelelim değerli Omegalarımızın tecrübe paylaşımlarına. Tarlamvar’dan Ata Cengiz, Glamy’den Nilsu Sertatıl ve Baran Öncel, Vivoo’dan Gözde Büyükacaroğlu, Smopin’den Emir Emanetoğlu, Startupmarket’ten Serkan Bağçe, Neytiv’den Volkan Kırtok ve Octovan’dan Mert Kıray da bizimleydi. Hem çok değerli tecrübelerinden bahsettiler hem de grup etkinliklerinde mentor olarak bize iş modeli oluştururken yardımcı oldular. Değer katmaya, bir etki bırakmaya ve paylaşmaya böyle önem veren insanlarla birlikte olmak açıkçası çok güzeldi bizim için. Aynı zamanda bu tecrübelere ortak olmak, dinleyip öğrenmek de aynı şekilde çok önemli ve yol gösterici.

Birlikte Çalışmak

Etkinliğin sonunda 5–6 kişilik gruplara ayrıldık, Üçgen Teras’ın çimlerinde yayılarak girişimcilik ekosistemine değer katmış teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlerin iş modellerini oluşturduk. Uygulamalı olması bence bir konuyu dinleyerek öğrenmekten çok daha önemli. Bu yüzden iş modeli oluştururken grupların çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Gelecek etkinliklerde de böyle küçük çalışmalarla desteklemeyi düşünüyoruz anlattığımız çoğu şeyi. Önerilere ve değişik fikirlere de açığız!

Teşekkür ederiz.

HackCon3’ü güzel yapan insanlara birer teşekkür borçluyuz bence. Her zaman yanımızda olduğu ve paylaştıkları için öncelikle Namık Kural’a çok kocaman teşekkür ederiz!

Bizi kırmayıp katılan, mentorlükleriyle ve öğrettikleri her şeyle bize son derece destek olan tüm Omegalarımıza içten teşekkürler.

Son olarak da bize mekan konusunda sponsorluk sağlayan ve hiçbir desteğini esirgemeyen Akmerkez ekibine de çok teşekkür ediyoruz.

Hackquarters Pioneers

A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

Esengül Sağdınç

Written by

Community Manager @Hackquarters

Hackquarters Pioneers

A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade