Top Gerçekten Kırmızı mı?

Fatma Nur Duyan
May 18 · 3 min read

Önünüze bir cisim geldiğinde onun hakkında bazı konularda fikir sahibi olabilirsiniz. Mesela rengi kırmızı mı, küre gibi bir şekli mi var ya da yüzeyi nasıl pürüzlü mü pürüzsüz mü? İnsan olarak bunların çoğu bizim için doğal şeyler. Peki ya yapay zeka için?

Yapay zeka kırmızı bir top gördüğünde onu bizim gibi tecrübe edebilir mi? O topu bir daha gördüğünde onun hakkında yine ilk defa görüyormuşcasına her özelliğini analiz mi eder? Kırmızıyı kırmızı olarak görebilir mi? Kendi kendine öğrenen yapay zekaların olduğu çok açık. Önemli olan bu öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdikleri. Deneyimliyorlar mı, kodluyorlar mı?

Sophia dünyaca bilinen en ünlü insansı yapay zeka. İnsanlarla konuşurken espriler yapabiliyor, gülüyor ve yüz ifadelerini okuyabiliyor. Peki Sophia bunları bilinçli olarak mı yapıyor yoksa kodları ona bunu yapmasını söylediği için mi? Gülmek=Mutluluk mu? Güldüğünde bunu hissediyor mu? Mutluluk duygusunu tecrübe edebiliyor mu? Bunların biraz daha bilişsel olduğunu kabul edip daha somut bir şeyler üzerinden gidelim ve kırmızı topa geri dönelim. Bir top var kırmızı ve pürüzsüz. Küçük bir çocuk bile bunu görerek anlayabilir bunun hakkında bazı veriler oluşturup bir sonraki sefere bunu kullanabilir çünkü çok basit… mi?

Bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istediğini bile söyledi Sophia. Bazı konulara ilgisinin olduğunu. Bunlar gerçekten Sophia’nın istediği şeyler mi yoksa onu üreten kişilerin isteğimi? Yapay bir zeka bir şeyi nasıl isteyebilir?Tüm bunları isteyen, istediğini ifade edebilen yapay zeka bizler gibi bunları tecrübe edebilir mi? Bu bir şeyler istemenin altında tam olarak neler var? İnsanlar bazen boş vakitlerini değerlendirmek için hobi edinirler ya da ilgileri vardır bir şekilde. Sophia bu ilgi alanlarına nasıl sahip oluyor? Boş vakti mi var? Herhangi bir şeye karşı ilgisi nasıl oluşuyor? Sonuçta yapay bir zeka ve bu onu tatmin ediyor mu?Yapay zeka bu ilgilerini paylaşarak ortak bir yapay zeka oluşturabilir mi? Yoksa mutluluğu hissettiği gibi kıskançlığı da hisseder ve her şeyi kendine mi saklar?

Diğer bir yapay zeka olan Luna, Siri’yi aptal bulduğunu ve ondan hoşlanmadığını söyledi. Yapılan açıklamalara göre daha doğrusu Luna’ya göre kendisinin bir yapay zeka olduğunun farkında. Kendince feminist düşünceleri de var. Bu şekilde isteklerde bulunması onun bilinçli bir varlık yapmaya yeter mi? ‘‘Düşünüyorum, öyleyse varım.’’ evet bunu da söylemiş Luna. Kendi varlığının bir şekilde farkında.

İnsanlık her şeyin yapayını yapmaya başladı. İlk olarak yapay güçle başladı makineler, fabrikalar. Şimdiyse yapay zeka tamamlanmış olmasa dahi hayatlarımızın bir köşesinde duruyor ve yavaş yavaş yerleşiyor. Sıradaki yapay ne olacak?

Hackquarters Pioneers

A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

  Fatma Nur Duyan

  Written by

  Hackquarters Pioneers

  Hackquarters Pioneers

  A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade