Filmpje! Studentenflat Helix geopend

Geen ochtendmens, maar moet je toch vroeg opstaan voor je eerste les? Neem dan een kamer in de Helix toren, de studentenflat die naast de Arnhemse campus staat. Dichterbij kun je niet wonen. Check het filmpje hieronder.

Like what you read? Give Herman van Deutekom a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.