Hoe Ariane van Heijningen ruimte maakt door voor de ander een oordeelloze plek te zijn

Happyplaces stories (video)

Image for post
Image for post

Autonome ruimte

Oordeelloze ruimte

Ruimte voor onderzoek

In de ruimte gaan staan

Ruimte voor niet-weten

Ruimte achter de vraag

Groeiende ruimte

Written by

Founder of Happykamping & Happyplaces Project, author, sensemaker

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store