Hoe Peter Rombouts ruimte danst en spreekt

Happyplaces Stories

Mijn eigen ruimte innemen

Ik heb nu voldoende vertrouwen om te gaan staan voor wat ik doe, daarmee mijn ruimte in te nemen en daar dus ook mijn naam aan te verbinden. Dat is niet geheel zonder risico, want je vangt op die manier ook meer wind, omdat je niet iets meer hebt om je achter te kunnen verschuilen.

Bescheiden pogingen doen

Mijn bescheiden poging met dans is of ik even bij de ander in mag komen, zonder ruimte in te nemen, zonder iets van de ander af te pakken of repareren — want dat is niet wat ik te doen heb.

Onbegrensde kaders

Wat ik mooi vind aan voorbij de taal gaan zoals we die kennen, dat het open, maar ongelooflijk precies is. Die combinatie weet ik op geen enkele andere manier te vinden. Iedereen voelt dat het niet zomaar wat is.

Enscenering voor verwachtingsvolle ruimte

Door de enscenering is er een verwachtingsvolle ruimte gecreëerd. Het is een uitnodiging om met mij mee te gaan. (…) Het heeft iets magisch, maar dat is het niet.

Ondanks dat een tragedie of komedie daar op dat podium afspeelt, speelt het zich ook in jou af. Wat dat in jou wakker maakt, welk gevoel je daarbij hebt, het inzicht wat je daar opdoet, dat neem je vervolgens mee in de keuzes en overwegingen die je mogelijk later maakt. Die verhouding met de kunsten in de breedste zin zijn we kwijtgeraakt.

Zullen we?

‘Zullen we?’ is een ensceneringsvraag. Het is een kleine uitnodiging die aanzet tot bewegen. Net zoals ‘vind je het goed dat?’

Muzische ankers

Ik merk dat net als muziek, die ervaring die ik mensen geef een zogenaamde ‘ankerervaring’ kan worden.

Belichaamde denkprocessen

Mijn dans is een impressie. Het is mijn manier van luisteren naar de anderen, de wereld of de organisatie. Het is mijn manier om het niet alleen via mijn ogen en oren naar binnen te laten komen, maar ook via mijn lichaam, om het te belichamen.

Ik neig er naar om meer en meer te zeggen dat wat je me ziet doen, een uiterlijke vorm of verbeelding is van een denkproces. Want een denkproces gaat ook niet alleen over wat er in je hoofd gebeurt, maar gaat bijvoorbeeld ook over welke invloed voelen heeft op je denken.

De wereld zelf verandert in dat moment van een sessie niet ineens mee. Maar omdat je er door opent, verandert het wel hoe je de wereld gaat waarnemen. Op het moment dat je de wereld anders gaat waarnemen, betreedt je hem anders en ga je er mogelijk anders mee om.

Kunnen openen

Ik probeer tijdelijke veilige plekken te maken, wat markeringsmomenten kunnen zijn, zodat mensen daar mogelijk mee geholpen zijn. Dat, als ze dreigen te sluiten, ze er weer even naar terug kunnen gaan, om vervolgens weer te openen.

Gesproken dans

Door de dans te vergezellen van spoken word helpt ik mensen om mijn dans beter te lezen en interpreteren.

Collectief leren

Ik ben bereid om even getuige te zijn. Ik doe dat zo leeg, zo oordeelloos mogelijk, voor zover dat kan. Ik vertel je wat er bij mij gebeurt en dat is het. Dat is het werk. Dan ben ik klaar. Dat is alles wat ik te geven heb.

Dansrijke interacties

Vormarmoede tot de derde

--

--

A library of perspectives from the Happyplaces Project, a playful research project to better understand all dimensions of space to eventually create happy places.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcel Kampman

Founder of Happykamping & Happyplaces Project, author, sense maker