Clean Energy

In Happyplaces Stories. More on Medium.

Happyplaces stories (video)

Ik heb een verschrikkelijk grote bewondering en ontzag voor mensen die helemaal een onderwerp kunnen vastpakken en daar dan helemaal voor gaan, zich maximaal inzetten om dat doel wat ze zich hebben gesteld te realiseren. Helemaal wanneer dat doelen zijn die groter zijn dan zijzelf. De straat, buurt, wijk, stad, land, wereld beter maken. Of een element daarvan. Opruimen van alle plastic, realiseren van nieuwe meer duurzame modellen, ruimte bieden aan anderen om die te laten groeien. …

About

Happyplaces Stories

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store