เจาะลึกวิธีใช้ Carousel

Thitaree Sawettatat
Feb 9, 2019 · 2 min read
Finstreet

what is carousel?

ตัวอย่าง Carousel จาก Finstreet ลองไปเล่นได้

Carousel เหมาะกับ

 • ทำเป็นเมนูหลักของ Chatbot เพราะมีหลายปุ่มและเลื่อนเลือกได้ เราสามารถแบ่งฟังก์ชั่นของ Bot ได้👉ตัวอย่าง Finstreet
 • เมนูสินค้าสำหรับ Chatbot ขายของ เพราะสามารถเลื่อนเพื่อเลือกสินค้าได้ 👉ตัวอย่าง Generali 365

ส่วนประกอบของ Carousel

ส่วนประกอบของ Carousel

คุณสมบัติทั่วไปของ Carousel

 • ใส่ภาพได้ 2 แบบคือแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจตุรัส
 • แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอัตราส่วน 1:1.91 หรือ 500 x 260 pixel
การแสดงผล carousel แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
การแสดงผล Carousel แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส
 • Subtitle สามารถใส่ตัวอักษรได้สูงสุด 80 ตัวอักษรเช่นกัน (ไม่จำเป็นต้องมี)
 • Carousel 1 อันสามารถใส่ปุ่มได้ 3 ปุ่ม (ไม่จำเป็นต้องมีปุ่ม)
 • ปุ่มสามารถเชื่อมต่อได้ 3 แบบ คือเชื่อมไป Block อื่น, Website, และโทรออก
 • สามารถใส่ Carousel ได้ 10 อันใน 1 แถว
 • Font ที่ใช้ในรูปควรใหญ่กว่า 30 pt เพื่อให้อ่านผ่านมือถือได้ง่าย

วิธีสร้าง Carousel

 1. คลิกเลือก Carousel
เลือก Carousel
Card Carousel
คลิกรูปกล้อง
เลือกรูปจากไฟล์ในเครื่อง
เลือกการแสดงผลของรูป
 • เลือก Square เพื่อการแสดงผลแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส
 • URL: ลิ้งไปที่ website
 • Phone: โทรออก ตามเบอร์โทรที่เราใส่ไป
เพิ่ม Carousel

HBOT.io

Bot Platform

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store