Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Arasındaki Fark Nedir? AR-VR

Heapjet
Heapjet
Oct 8, 2019 · 3 min read

“Gerçek, çok ısrarcı olsa da, sadece bir yanılsamadır.”

Albert Einstein, zamanının çok ötesinde olduğunu bilmiyordu. Teknoloji, etrafımızdaki dünyayı ve onun algılayışımızı sürekli olarak değiştiriyor.

Bu yazıda, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin tam olarak ne yaptığını açıklıyoruz.

Image for post
Image for post

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) vs Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisi, fiziksel dünyamızı dijital dünya ile birleştiriyor. Bu iki kavramın ortak bir yönü olsa da, nasıl farklılık gösterdiklerini anlamak da önemlidir.

Artırılmış gerçeklik (AR), bir akıllı telefon veya tablet üzerinde kamera aracılığıyla acil fiziksel ortamın canlı görüntüsünün üstüne dijital nesneleri ekler. Sanal gerçeklik (VR), fiziksel ortamınızı başa takılan bir ekran aracılığıyla dijital dünyaya dönüştüren tamamen sürükleyici bir deneyimdir.

Peki, hangisi daha iyi? Fıstık ezmesini Nutella’yla karşılaştırmak gibi… ikisi de lezzetli ancak tamamen farklı amaçlara hizmet ediyor. Bu sorunun cevabı, istediğiniz deneyim türüne göre değişir.

AR, kullanıcıya daha fazla esneklik sağlar ve dikeyine uygulamak isteyen işletmeler için daha iyidir. Arttırılmış gerçeklik için tonlarca örnek ve kullanım örneği var — bu daha yaygın, çünkü sadece bir mobil cihaz gibi özel bir kafa teçhizatı veya alet gerektirmiyor.

VR, günümüzde ağırlıklı olarak eğlence amaçlı kullanılıyor, ancak fiyatlar düştükçe ve donanım daha erişilebilir hale geldikçe bu teknolojiye doğru bir kayma olacaktır.

Şimdi bu iki konuya biraz daha derinden dalalım ve sizi üçüncü karma bir gerçeklikle tanıştıralım. Karma gerçeklik, hem sanal hem de artırılmış gerçekliğin birleştiği noktada hayatımıza giriyor. Aşağıda gerçeklik haritasına baktığınız zaman tüm elementler daha anlaşılır olacaktır.

Image for post
Image for post

Sanal gerçeklik

Sanal gerçeklik, gerçek hayattaki bir ortamın bilgisayar tarafından üretilen bir simülasyonudur. Kullanıcı tamamen sanal ortama daldırılmış ve görüş ve ses ile etkileşime girmiştir. VR’nin tarihi, hepimizi tamamen yeni bir tane yaratarak dünyamız hakkındaki anlayışımızı sorguladığımızı gösteriyor.

Image for post
Image for post

İşte tamamen sürükleyici bir sanal gerçeklik deneyimine bir örnek. Dış dünyayla hiçbir bağlantının olmadığına dikkat edin, böylece kullanıcı bunu tamamen engelleyebilir.

Arttırılmış gerçeklik

Arttırılmış gerçeklik, üstüne eklenen bilgisayarla üretilen nesnelerle gerçek dünyaya genişletilmiş bir bakış açısıdır. Kullanıcı bu arttırmayı bir mobil cihaz aracılığıyla görür. Her zaman akıllı telefonlara sahip değildik, bu yüzden teknoloji, geliştirilmesinden bu yana büyük bir değişim yarattı. AR’nin tarihi, eğitim pilotlarından ve tıp öğrencilerinden oyun ve eğlenceye kadar yaratıcı uygulamalarla doludur. AR’nin basit amacı çevremizi geliştirmek.

Image for post
Image for post

Örneğin Pokemon Go oyunu: AR, oyuncuların çevreleriyle yepyeni bir şekilde etkileşimde bulunmalarını sağlayarak dijital nesneleri fiziksel dünya ile birleştirir.

Karma gerçeklik

Karma gerçeklik hem artırılmış gerçeklik hem de artırılmış sanallığı, yani dijital ve fiziksel gerçekleri birleştiren tam bir teknoloji yelpazesini içerir. Buradaki ana çizim, gerçek dünya ile bilgisayar tarafından üretilen nesneler arasındaki etkileşimdir.

Image for post
Image for post

Karışık gerçeklik, sadece dünyamızın üstündeki katmanlara değil, kullanıcıların dijital içeriğin kendisi ile etkileşime girmelerine de izin verir. MR, içeriği görüntülemek ve etkileşimde bulunmak için genellikle VR gibi bir kulaklık seti gerektirir.

Tüm gerçeklikler birlikte nasıl çalışır?

Artık farkları bildiğinize göre, bu teknolojilerin birlikte nasıl çalışabileceğini anlama zamanı. Bu alanlar farklı adımlarda ilerliyorlar, ancak sınırları zorlamak için hepsi birbirinden kurtulabiliyorlar.

Örneğin, Mario Kart’ta kırmızı bir kabukla vurduğunuzda Wii uzaktan kumandasının titreşimi olan dokunsal geribildirim teknik olarak bir artış olarak kabul edilir. Ancak, etkileşimi hiç olmadığı kadar gerçek kılmak için sanal gerçeklik deneyimlerinde uygulanmaktadır. Bu kavramların gelecekte hem bağımsız hem de daha işlevsel bir şekilde gelişmeye devam etmesini bekleyebiliriz.

Bu tür deneyimler, günlük yaşamlarımızda giderek daha popüler hale gelecektir. En son teknolojiye ayak uydurmak istiyorsanız, nasıl çalıştıklarını ve belirli bir uygulama için hangi teknolojiyi kullanacaklarını daha iyi anlamak gerekir.

Yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Heapjet Türkiye

İşiniz için uygulamaları keşfedin ve kullanın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store