Yhdessä jännitämme vähemmän

Sähköisten palveluiden kehittäminen on yksi terveydenhuoltoalan kuumista aiheista tällä hetkellä. Myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on tarttunut tähän haasteeseen ja pyrkii aktiivisesti löytämään uusia keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Keväällä 2015 YTHS:lle tarjoutui mahdollisuus pilotoida virtuaalista vertaistukiryhmää yhteistyössä Heimo Communityn kanssa. Kohderyhmäksi valikoituivat jännittämisestä kärsivät opiskelijat ympäri Suomea jännittämisoireiden yleisyyden vuoksi. Jännittäminen koskettaa varsin monen opiskelijan elämää; miesopiskelijoista yli 10 % ja naisopiskelijoista yli 20 % kokee itsensä jännittyneeksi viikoittain, 30 % opiskelijoista puolestaan kokee esiintymistilanteet ongelmallisiksi jännittämisen vuoksi (Kunttu, K. & Pesonen, T. : Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012). Virtuaaliryhmän tarkoituksena oli tavoittaa mahdollisimman moni näistä opiskelijoista ja tarjota heille paikka kokemusten jakamiseen sekä vertaistuen hyödyntämiseen.

Ryhmä käynnistyi huhtikuun puolivälissä ja jatkuu psykologin tukemana kesäkuun alkupuolelle asti. Psykologin roolina on ollut lyhyiden alustusten antaminen ryhmäläisille sekä vertaistuelliseen keskusteluun kannustaminen. Lisäksi psykologi on ollut läsnä ryhmän keskusteluissa tunnin ajan viikoittain. Muutaman viikon kokemuksella voidaan todeta, että opiskelijoilla on selvästi tarve päästä jakamaan omia kokemuksiaan sekä kuulla, etteivät he ole yksin ongelmansa kanssa — vertaistuelle on siis tarvetta. Parhaimmillaan vertaistuellinen keskustelu on mahdollistanut selviytymiskeinojen jakamisen ja auttanut opiskelijoita suhtautumaan kipeisiinkin asioihin hyväksyvämmin. Kokemuksia jakamalla on syntynyt uusia oivalluksia ja löytynyt vaihtoehtoisia näkökulmia, joiden avulla umpikujalta tuntuvaan tilanteeseen voikin vähitellen löytyä poistumisreittejä.

Ryhmän suurimpana haasteena on ollut vertaistuellisten keskustelujen ylläpitäminen silloinkin, kun ammattilainen ei ole mukana keskusteluissa. Ryhmäläisten tukeutuminen ammattilaiseen saattaa ainakin osittain johtua siitä, että ajatus vertaistuen hyödyntämisestä terveydenhuollossa on monille vielä vieras. Tarvitaankin vanhojen ajatusmallien ravistelua ja uudenlaisten toimintatapojen juurruttamista, jotta auttaja-autettava -asetelmasta päästään siirtymään entistä enemmän kohti yksilön aktiivista otetta oman hyvinvointinsa edistäjänä. Uusien toimintamallien luomisessa on tärkeää, että terveydenhuoltoalan ammattilaiset jakavat kokemuksiaan ja lähtevät yhdessä ideoimaan, miten esimerkiksi vertaistuessa piilevä potentiaali saataisiin entistä paremmin hyödynnettyä. Mikä on ammattilaisen rooli vertaistukea painottavissa palveluissa? Millä keinoilla avun hakijat saadaan ottamaan aktiivinen rooli oman hyvinvointinsa edistämisessä ja luottamaan omiin selviytymiskeinoihinsa?

Kokemukset yhteistyöstä Heimo Communityn kanssa ovat olleet tähän mennessä positiivisia. On ollut mielenkiintoista päästä seuraamaan lähietäisyydeltä, miten teknologian avulla voidaan aktivoida ihmisten kyky tukea toinen toisiaan ja löytää samalla keinoja oman hyvinvointinsa parantamiseen. Uteliain mielin jäämme odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tällä saralla tullessaan!

Marja Koskinen, psykologi/YTHS

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.