Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες (Blockchain) — Εθνική Στρατηγική για την Κύπρο

Στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες blockchain — DLT προχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία. Η στρατηγική υλοποιείται δεδομένου ότι επένδυση στην τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν ίσως την πιο αποτελεσματική μορφή μεταρρύθμισης και βελτίωσης της παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα. Oι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού μαζί με άλλες αναδεικνυόμενες τεχνολογίες, όπως τα δίκτυα 5G, η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελούν το μέλλον της οικονομίας διεθνώς

Image for post
Image for post

Η τεχνολογία blockchain — DLT με βάση το προτεινόμενο κείμενο στρατηγικής μπορεί να συμβάλει στα ακόλουθα: (α) εκδημοκρατισμό του οικονομικού μοντέλου, (β) μετασχηματισμό και απλοποίηση στον τρόπο παροχής υπηρεσιών του δημοσίου και στη μείωση του διοικητικού κόστους, (γ) νέα μοντέλα δημόσιας διοίκησης, (δ) αυξημένη διαφάνεια, λογοδοσία και προστασία της ιδιωτικής ζωής, (ε) καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες και (στ) μείωση της διαφθοράς. Η εθνική στρατηγική έχει ως κύριο άξονα να προάγει την ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας μέσα από την καινοτομία και πιλοτικές εφαρμογές, με στενή συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για καλύτερα αποτελέσματα.

Σχετικός σύνδεσμος: http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201907/480/docs/blockchain_ypoyrgoy.pdf

Στην Ελλάδα:

Ο Ελληνικός Κόμβος Blockchain είναι αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ. αριθμ. 87/2018 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και έχει σκοπό α. τη μελέτη, διάδοση, προβολή των τεχνολογιών blockchain και DLT στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προς όφελος της Εθνικής οικονομίας, β. την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών φορέων και επιχειρήσεων που θέλουν να αξιοποιήσουν τεχνολογίες blockchain και γ. την ανάδειξη ως θεσμικού συμβούλου της πολιτείας και σε διεθνές επίπεδο για τη χρήση αποκεντρωμένων τεχνολογιών

To Hellenic blockchain Hub έχει προτείνει κατα καιρούς αντίστοιχες παρεμβάσεις και στρατηγικούς πυλώνες υλοποίησης βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων για την προώθηση των αποκεντρωμένων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση, την ψηφιακή οικονομία και επιχειρηματικότητα. Επίσης στο πλαίσιο συνεργασίας του Hellenic Blockchain Hub με τον ΣΕΒ (Σύνδεσμο επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) έχει διαμορφωθεί η πρώτη έκδοση σχετικού policy paper με έμφαση στη δημόσια διοίκηση και σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες https://www.blockchain.org.gr/home/

Hellenic Blockchain Hub (EL)

The Hellenic Blockchain Hub Newsfeed in Greek

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

Hellenic Blockchain Hub (EL)

The Hellenic Blockchain Hub Newsfeed in Greek

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

Hellenic Blockchain Hub (EL)

The Hellenic Blockchain Hub Newsfeed in Greek

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store