Διαύγεια, στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάναστασης του AI και τoυ blockchain.

Η δημόσια διοίκηση έχει μια σημαντική ευκαιρία από την χρήση από των τεχνολογιών. Να γίνει πιο διαφανής και ανοικτή, να πετύχει την απλοποίηση των διαδικασιών και τη διαλειτουργικότητα στην πράξη. Μπορούμε να φανταστούμε π.χ αν το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή το σύστημα δημόσιων προμηθειών έχει ενσωματωμένα χαρακτηριστικά αυτής της τεχνολογίας. Τώρα την εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα των αποφάσεων που αναρτώνται την εγγυάται μόνο το πληροφοριακό της σύστημα. Με την εφαρμογή της τεχνολογίας η εμπιστοσύνη μπορεί να είναι κατανεμημένη και να βασίζεται στις επαληθεύσεις που διενεργείται από το ίδιο το δίκτυο που by design μπορεί να χαρακτηριστεί έμπιστο.

πηγή https://github.com/eellak/gsoc17-diavgeia

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα διαύγεια και τις προτάσεις βελτίωσής του