Συνεργασία Hellenic blockchain Hub με το Cyprus Blockchain Technologies

Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Κόμβου Blockchain/ Hellenic BlockChain Hub/ HBH (http://blockchain.org.gr/home/) και του Cyprus Blockchain Technologies Ltd (http://cybt.eu/) με σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών blockchain στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Η τεχνολογία blockchain έχει παγκοσμίως καίριο ρόλο στη βελτίωση των υπηρεσιών και στην ψηφιακή ανάπτυξη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στην ενίσχυση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και γενικότερα στην ανάπτυξη των σύγχρονων οικονομιών και κοινωνιών.

Η συνεργασία των δύο φορέων αποσκοπεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα τεχνολογιών blockchain και τη διαμόρφωση και υλοποίηση κοινών δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση των τεχνολογιών blockchain στην κοινωνία και οικονομία.

Ενδεικτικά τα πεδία συνεργασίας των φορέων, ανάμεσα σε άλλα, θα είναι:

  • Συμμετοχή σε κοινές ομάδες εργασίας και κοινά proof of concepts
  • Δικτύωση με μέλη, φυσικά και νομικά πρόσωπα
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
  • Συμμετοχή σε κείμενα πολιτικής και στρατηγικής
  • Διεξαγωγή κοινών ημερίδων / συνεδρίων / σεμιναρίων
  • Εκπόνηση μελετών οι οποίες θα περιλαμβάνουν case studies, διερεύνηση κα ανάδειξη καλών πρακτικών καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων ερευνών πεδίου
  • Yλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών