Το Hellenic Blockchain Hub συμμετέχει ως υποστηριχτής στο 21ο συνέδριο Infocom World 2019

Το Hellenic Blockchain Hub συμμετέχει ως υποστηριχτής στο 21ο συνέδριο Infocom World 2019, Economy 4.0, Connected Future (26/11/2019 Caravel Hotel), στην παράλληλη ενότητα Industry Revolution 4.0, Τrends & Opportunities.

Διαβάστε το άρθρο του Παναγιώτη Ζήκου, Co-founder της iLink και μέλους του Hellenic blockchain Hub.

Βρισκόμαστε στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Μιας επανάστασης που αναμένεται να αλλάξει άρδην τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι μεταξύ μας συναλλαγές. Κύριοι πυλώνες του Industry 4.0 είναι το ΙοΤ (Internet of Things), το ΑΙ (Artificial Intelligence) και το Blockchain. To blockchain θα δημιουργήσει το μέσο εκείνο που θα βοηθήσει να επιτευχθεί ψηφιακή εμπιστοσύνη (digital trust) μεταξύ όλων των συνδιαλλεγόμενων, ούτως ώστε η εκτέλεση των συναλλαγών να γίνει πιο γρήγορη, πιο οικονομική, πιο ασφαλής και να βασίζεται πραγματικά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη που το ίδιο το δίκτυο επιβάλλει.

Image for post
Image for post

Το blockchain αρχίζει να ξεπερνάει το ερευνητικό πλέον επίπεδο και να οδηγείται πλέον στην Τρίτη του γενιά, το Blockchain 3.0 κάνοντας τον επιχειρηματικό κόσμο όλο και πιο ανήσυχο για το πως θα το εντάξει στις καθημερινές του συναλλαγές, ώστε να επωφεληθεί τα μέγιστα από τα πλεονεκτήματά του. Δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση ο χώρος του Logistics. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο καθότι η γεωγραφική θέση της χώρας και η διαρκώς αυξανόμενη εμπορευματική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αναμένεται να οδηγήσει το μεταφορικό φορτίο σε τριπλάσια μεγέθη από τα σημερινά. Τα 1.3 εκατομμύρια φορτηγών που ήδη κινούνται στον Ελλαδικό χώρο θα αποδειχθούν λίγα για να εξυπηρετήσουν τον τεράστιο όγκο μεταφορών από το λιμάνι του Πειραιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού αυτού του χώρου ώστε να μιλάμε πραγματικά για Logistics 4.0 υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα έντονη. Αυτό είναι και κύριο μέλημα του ITS (Intelligent transport Systems — Ευφυή Συστήματα Μεταφορών) οργανισμού.

Το blockchain ως concept αλλά και ως application driver υπάρχει αρκετό καιρό (ίσως και εδώ να έγινε το industrial start) στον ευρύτερο χώρο του Logistics και αφορά κυρίως τη διαφάνεια κατά τη διακίνηση προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα (Supply Chain).

Image for post
Image for post

Δεν είναι όμως μόνο η διαφάνεια που μπορεί να αναδιαρθρωθεί πλήρως με τη χρήση του blockchain. Το Interoperability παραμένει μεγάλος βραχνάς και τροχοπέδη, επηρεάζοντας σημαντικά τις καθημερινές δραστηριότητες των 3–4PL εταιρειών και των συνεργατών τους. Η πανσπερμία διαφορετικών συστημάτων, το πλήθος βάσεων δεδομένων όπου αποθηκεύονται δεδομένα μεταφορικού φορτίου, αλλά και οι διαφορετικές -χρονολογικά κυρίως- τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι διάφορες εταιρείες του χώρου καθιστούν το interoperability σχεδόν αδύνατο. Αυτό σημαίνει μεγάλες καθυστερήσεις, ανάγκη συναλλαγών με παραδοσιακούς και παρωχημένους τρόπου (τόνους χαρτιών) και καμία έννοια βελτιστοποίησης στην αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στις εμπορικές μεταφορές. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1/3 σχεδόν των φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα κινούνται σχεδόν άδεια.

Image for post
Image for post

Απουσιάζει εκείνο το κοινό ledger όπου θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα κίνησης φορτίου. Όλοι θα έχουν πρόσβαση με διαφάνεια ενώ έξυπνα συμβόλαια θα φροντίζουν για την άμεση ενημέρωση, πληρωμή, ενεργοποίηση alarms όπου πρέπει. Η βελτιστοποίηση θα παρέχεται ως μέρος της αλυσίδας και θα φροντίζει για το μέγιστο δυνατό loading οχημάτων ώστε το πλήθος των μεταφορών να είναι βέλτιστο και το ενεργειακό αποτύπωμα στο περιβάλλον το ελάχιστο δυνατό. Μια πλατφόρμα Logistics 4.0 δομημένη σε blockchain θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του Logistics 4.0. Αυτό και άλλα πολλά θα συζητήσουμε στο Industry Revolution 4.0 του 21ου συνεδρίου Infocom World 2019.

Image for post
Image for post

Hellenic Blockchain Hub (EL)

The Hellenic Blockchain Hub Newsfeed in Greek

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store