Hellenic Blockchain Hub (Η.Β.Η.)

Να κάνουμε την Ελλάδα blockchain nation!

Προχωράμε στην ίδρυση του Hellenic Blockchain Hub (http://blockchain.org.gr), ενός μη κερδοσκοπικού φορέα που στόχο έχει τη διάχυση και προώθηση της γνώσης και της τεχνολογίας blockchain στη χώρα μας.

Οι τεχνολογίες γύρω από το blockchain μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο οργάνωσης λειτουργίας της οικονομίας καθώς δημιουργούν την τεχνολογική δυνατότητα για ύπαρξη κατανεμημένης μορφής εμπιστοσύνης. Αυτό έχει τεράστια σημασία, καθώς μπορεί να επηρεάσει τις μέχρι σήμερα παραδοσιακές έμπιστες οντότητες (trusted authorities), τις συναλλαγές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Με την τεχνολογία blockchain, η εμπιστοσύνη που μέχρι τώρα υπήρχε λόγω μιας συμβατικής σχέσης δημιουργείται λόγω του κατανεμημένου και ασφαλούς τρόπου αποθήκευσης, διαχείρισης και ανταλλαγής πληροφορίας.

Πραγματοποιείται μια νέα αλλαγή σε όλα τα υφιστάμενα οικονομικά και επιχειρησιακά μοντέλα που καθημερινά όλοι μας χρησιμοποιούμε.

Ως συνέπεια αυτών, πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα βιώσουμε σημαντικές αλλαγές στα οικονομικά και επιχειρησιακά συστήματα και για αυτό θα πρέπει να έχουμε ενεργή ανάμειξη.

Στο παρακάτω κείμενο εργασίας παρουσιάζεται το mission statament, αρχικές σκέψεις και προτάσεις για παρεμβάσεις, τα άμεσα επόμενα βήματα και ο τρόπος συμμετοχής.

1.Εισαγωγή — Στόχοι

To Ηellenic blockchain Hub ως φορέας και δίκτυο, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση των τεχνολογιών blockchain / DLT (Distributed Ledger technologies & Distributed Technologies) και στην ανάπτυξη προτύπων και εφαρμογών σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου.

Αναλυτικά, οι στόχοι μας:

 • Η προώθηση των τεχνολογιών blockchain σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς μέσα από αυτές προάγεται η αμεσότητα των συναλλαγών, η διαφάνεια, ο απαιτούμενος ψηφιακός μετασχηματισμός που είναι κρίσιμος λόγω των τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων και της ευρύτερης προοπτικής του αποκεντρωμένου διαδικτύου
 • Η ανάπτυξη επιχειρηματικού και κοινωνικού οικοσυστήματος καινοτομίας γύρω από τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες blockchain (DLT — Distributed Ledger technologies & Distributed Technologies ) με την ονομασία Hellenic blockchain association. Ο στόχος θα υποστηριχθεί μέσα από την υλοποίηση δικτύου επιχειρήσεων / start ups που παρέχουν αυτές τις λύσεις
 • Η δημιουργία ενός ελληνικού φορέα που θα δικτυώνει δημιουργικούς ανθρώπους, στελέχη, φορείς, μέλη της ερευνητικής καθώς και τις ιδέες τους γύρω από την εφαρμογή των αποκεντρωμένων τεχνολογιών
 • Η διοργάνωση δράσεων διάχυσης και ευαισθητοποίησης για την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενου όπως συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια
 • Η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης με την ελληνική πολιτεία και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για θεσμικές παρεμβάσεις ή συνέργειες
 • Η δικτύωση και οι συνέργειες με συλλογικούς φορείς και φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, και με αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού
 • Η διερεύνηση επιχειρηματικών και κοινωνικών μοντέλων με στόχο την ανάπτυξη (π.χ decentralized services, market places crowd funding, Initial Coin offerings κλπ)
 • Η αξιοποίηση της παραγόμενης έρευνας και ανάπτυξης σε παγκόσμιο και σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
 • H δημιουργία του πρώτου ελληνικού μητρώου από ειδικούς -εμπειρογνώμονες στο πεδίο του blockchain και εν γένει των τεχνολογιών DLT, tokens, framework ανάπτυξης decentralized εφαρμογών
 • Η υποστήριξη για τη δημιουργία blockchain academy για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς blockchain business incubator

2. Ιδρυτικά μέλη / Φορείς Υποστήριξης

Τα ιδρυτικά μέλη είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν διεπιστημονική εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων καινοτομίας, καθώς και γνώση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του κλάδου (business domain) για την εφαρμογή των αποκεντρωμένων τεχνολογιών

Προέρχονται ή εκπροσωπούν φορείς από τους ακόλουθους κλάδους:

 • Τεχνολογία
 • Χρηματοπιστωτικός Τομέας (Τράπεζες, Fintech, Ιδρύματα Πληρωμών, κλπ)
 • Δημόσια Διοίκηση — Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Αγροτικός τομέας
 • Τουρισμός
 • Ασφάλειες
 • Υγεία
 • Ενέργεια
 • Κοινωνία των πολιτών
 • Ενέργεια — Περιβάλλον — Ανανεώσιμες πηγές
 • Ερευνητική & Ακαδημαϊκή κοινότητα

3.Δράσεις και Παρεμβάσεις

Η λειτουργία του οργανισμού έχει φυσική και ψηφιακή υπόσταση.Φυσική μέσα από τη διοργάνωση δράσεων όπως εργαστήρια καινοτομίας, ημερίδες και εκδηλώσεις και ψηφιακή μέσα από κατάλληλη συνεργατική πλατφόρμα και εργαλείων που θα λειτουργήσουν.

Ενδεικτικές δράσεις για το πρώτους έξι μήνες:

 • Διοργάνωση συνεδρίου
 • Εργαστήριο/α καινοτομίας blockchain lab για την ενημέρωση στελεχών decision makers, technology & business meetups
 • Δημιουργία πλατφόρμας ανοικτής καινοτομίας και διαβούλευσης για την ανάδειξη προτάσεων και ιδεών εφαρμογών των τεχνολογιών σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας
 • Δημιουργία ενημερωτικής έκδοσης — εκπαιδευτικού υλικού — οδηγού για το blochkchain και το ευρύτερο πεδίο των τεχνολογιών (π.χ smart contracts, Dapps, DAOs crypto currency κλπ)
 • Δικτύωση και Διάχυση της παρέμβασης με στόχο τη δικτύωση και την αξιοποίηση εμπειρίας από Φορείς του εξωτερικού.
 • Δημιουργία μητρώου blockchain — DLT experts

4.Συμμετοχή

Σχεδιάζουμε μαζί τις πρώτες δράσεις του Hellenic Blockchain Hub!. Δήλωσε συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επίλεξε τρόπους υποστήριξης Σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό μας (ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενο, συνέδριο και open workshops, πιλοτικό blockchain του Η.Β.Η

Σχετική φόρμα εδώ

5. Σχετικά links

Εκ μέρους της ομάδας συντονισμού,

 • Καραμανώλης Γιώργος, Συντονιστής
 • Kαλογεράκης Κώστας
 • Ξυναριανός Μαρίνος
 • Παπαναγιωτάκης Δημήτρης
 • Ψαλλίδας Μιχάλης