Beskytt pasienten din mot influensa – la deg vaksinere!

Helsedirektoratet
Oct 16 · 2 min read

Influensasesongen er rett rundt hjørnet og du som har kontakt med pasienter til daglig vil sannsynligvis møte mange som er smittet. Da har du høy risiko for å bli smittet selv. Samtidig vet vi at det er vanlig at friske voksne blir smittet og får influensa med ingen eller lette symptomer. Likevel kan de være bærer av viruset og smitte andre.

Du kan altså føle deg ganske frisk og gå på jobb som vanlig, og samtidig risikere å smitte en pasient eller beboer, som så blir alvorlig syk.

Hvert år blir om lag 5000 mennesker lagt inn på sykehus og rundt 900 mennesker dør som følge av influensa. 2–300 dør av selve influensaen, mens 6–700 dør av komplikasjoner og følgetilstander, for eksempel lungebetennelse.

En del av dem som blir syke eller dør, blir smittet av fastlegen eller fysioterapeuten sin, eller av en sykepleier eller pleiemedhjelper på sykehjemmet der de bor. Ved å la deg vaksinere mot sesonginfluensa, beskytter du pasientene dine – og kollegaer, familie og venner – mot influensa.

Snakk med sjefen din og be om å få influensavaksinen

— det kan redde liv.

Arbeidsgiveren din har plikt til å sørge for at du får informasjon om influensa og at du får tilbud om gratis vaksine mot sesonginfluensa. Snakk med sjefen din og be om å få influensavaksinen – det kan redde liv.

15. oktober startet årets vaksinekampanje. Målet for kampanjen er at minst 75 prosent av dem som har kontakt med pasienter, er vaksinert. Dette er i tråd med det målet Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU har satt.

I spesialisthelsetjenesten så vi en meget gledelig utvikling i fjor. Da var det nesten dobbelt så mange som lot seg vaksinere, sammenlignet med året før. Flere helseforetak hadde over 75 prosent vaksinedekning, og på ett sykehus, Haraldsplass i Bergen, ble alle ansatte vaksinert. Et eksempel til etterfølgelse!

Rundt 900 mennesker dør som følge av influensa, hvert år

For primærhelsetjenesten har vi ikke tall for hvor stor andel som blir vaksinert, men vi har god grunn til å tro at det er langt lavere vaksinasjonsdekning blant helsepersonell her. Jeg ber derfor ledere i primærhelsetjenesten bidra til at vi får et vaksinasjonsløft blant helsepersonell i kommunene, slik spesialisthelsetjenesten gjorde i fjor.

Det vet jeg at dere klarer – hvis dere går inn for det.

Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Helsedirektoratet

Written by

Vi jobber for noe alle ønsker seg – God helse og gode liv.

Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade