Ble korona-sykehus på ni timer

Helsedirektoratet
Mar 26 · 3 min read

De ansatte på LHL- sykehuset Gardermoen kastet seg rundt og ble korona-enhet. Oppgave: Å isolere og teste passasjerer som kommer til Oslo Lufthavn med tydelige symptomer på luftveisinfeksjon.

Image for post
Image for post
LHL-sykehuset Gardermoen (Foto: LHL)

Fredag 13. mars klokken 22:00 kom den første pasienten(fra Oslo lufthavn til korona-enheten. Da hadde sykehuset vært klar til å ta imot korona-pasienter siden kl 18.00.

– Vi hadde rigget avdelingen og utarbeidet prosedyrer siden klokken 9 den morgenen. Det var en skikkelig dugnadsinnsats fra alle faggrupper, sier sykehusdirektør Jane Castro.

LHL-sykehuset Gardermoen eies og driftes av pasientorganisasjonen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - LHL.

“Vi får henvist pasienter fra sykepleier på Oslo Lufthavn Gardermoen”.

Testing og isolering

Sykehuset får henvist mulige korona-pasienter fra en sykepleier som er på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Pasientene tas imot av sykepleier eller hjelpepleier og lege, og må bli på korona-enheten til de har fått svar på testen.

– De fleste er her for en kortere periode og har forståelse for at de bør testes før de kan dra videre, sier sykehusdirektøren.

5 prosent av pasientene på sykehuset har fått positiv korona-test.

– Dette samsvarer godt med antall tester som er tatt og påvist ellers i Norge. Vi er imidlertid usikre på om alle passasjerene fra Oslo Lufthavn som burde vært henvist til oss, har blitt det, sier Castro.

Hun sier pasientene på korona-enheten stort sett virker fornøyde og føler seg godt ivaretatt. De får tilsyn av sykepleier daglig, har tilgang til tv og internett og kan bestille varer fra kiosken.

Fra rehabilitering til korona

Til vanlig tilbyr sykehuset rehabilitering til hjerte- og lungepasienter, søvnutredning, , invasiv kardiologi og kirurgiske tjenester. Under korona har sykehuset justert prosedyrer og rigget nye arealer, da alle helsetilbud med unntak av kardiologi nå er nedstengt etter tydelige føringer fra myndighetene for å forhindre koronasmitte. . De har bygget om en avdeling med plass til 68 pasienter, men har ennå ikke tatt i bruk alle rommene.

– Vi er et nytt og moderne sykehus med god kapasitet, og vi er klare til å påta oss en større rolle, sier Castro.

Bemanningen på korona-enheten jobber vanligvis med hjerte- og lungerehabilitering.

Det har vært en stor endring og mange nye rutiner å sette seg inn i for de ansatte.

– Men vi har en fleksibel og dyktig gjeng som har tatt utfordringene på strak arm, sier sykehusdirektøren.


Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store