Disse korona-nyhetene bør du få med deg, denne uken:

Helsedirektoratet
Mar 26 · 6 min read

Har du helsefaglig utdanning og ønsker å bidra under korona-smitten? Nå kan du registrere deg på nasjonalthelsepersonell.no

Du skal ikke registrere deg hvis du allerede er ansatt på sykehus eller i helse- og omsorgstjenesten.

Image for post
Image for post
Her er skjemaet du bruker når du skal registrere deg som ledig helspersonell. (Skjermdump)

Helsepersonell som myndighetene ønsker skal registrere seg er de som:

 • ikke allerede er i jobb
 • jobber deltid innen andre sektorer og har mulighet til å bidra i helsetjenesten ved siden. Må være i forståelse med arbeidsgiveren din.
 • de som er permittert eller har kapasitet til å bidra i helsetjenesten. Oppgi perioden du er tilgjengelig. Må være i forståelse med arbeidsgiveren din.

Mange har allerede meldt sin interesse direkte til helseforetak, kommune eller private facebookgrupper.

Helsedirektoratet ber likevel om at du som er helseutdannet men ikke har jobb i helsevesenet også registrerer deg i direktoratets register.

Dette er viktig for å gi myndighetene en god oversikt over de nasjonale personellressursene.

Takk for at du bidrar til å fylle registeret!

Også private bidrar for å dekke behovet for arbeidskraft

Én av facebook-gruppene som jobber med å formidle ledige stillinger er «Helsevesenet trenger deg».

I løpet av knappe to uker har nærmere 53.000 personer meldt seg inn i den nye Facebookgruppa.

Sykepleier Annette Skeie Jakobsen opprettet Facbook-gruppen på eget initiativ fordi hun så hvor vanskelig det var for helsevesenet å skaffe helsepersonell under korona-smitten i Norge.

– Responsen har vært enorm. Det er gledelig å se hvor mange som har lyst til å bidra i helsesektoren i tiden framover, sier Annette til Helseaktuelt.

15 frivillige har jobbet nærmest døgnet rundt med å administrere facebook-gruppen og saumfare landet for stillingsannonser innen helsesektoren.

- Jeg håper den nasjonale ressursbanken vår av ledige kompetente helsearbeidere kan spare helsevesenet for mye arbeid når de skal skaffe folk i den travle tiden framover. Vi hjelper helsevesenet litt sånn fra sidelinja, som et privat initiativ, sier Annette Skeie Jakobsen.


Har du mistanke om at du er korona-smittet? Nå kan du melde fra direkte til helsemyndighetene

Image for post
Image for post
Nå kan du melde fra om korona-symptomer til helsemyndighetene. (Foto: Burst, Unsplash)

Du melder fra om korona-symptomer som hoste, pustebesvær eller feber på et skjema på helsenorge.no.

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen når du melder fra, men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.


Prioritering av helsehjelp i Norge under korona-pandemien

– Målet er å gi helsepersonell og ledere overordnet støtte til krevende prioriteringer etter kriterier for nytte, ressurser og alvorlighet, sier fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien 25. mars 2020 (pdf)


Koronaviruset: Nye arbeidstidsordninger for sykehuslegene

Image for post
Image for post
(Foto: National Cancer Institute, Unsplash)

Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter er enige om at korona-pandemien har gjort det nødvendig med en ny avtale om sykehuslegenes arbeidstid.

Ordningen gir arbeidsgiverne kortere varslingsfrister og enklere prosedyrer hvis arbeidsplanene må legges om på grunn av korona-situasjonen. Den nye ordningen skal kun brukes hvis det er strengt nødvendig.

– Legene står i front og behandler pasienter i denne krevende unntakssituasjonen. Vi tar ansvar og er beredt til å gjøre det som kreves for å sikre befolkningen helsehjelp, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforening til Helseaktuelt.

Avtalen peker på at de ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver skal ha kontinuerlig dialog om forsvarlig arbeidsmiljø, med særlig fokus på tilstrekkelig hvile.

Avtalen gjelder i 26 uker og kan sies opp med én måneds varsel.


Pensjonert helsepersonell beholder full pensjon ved korona-jobbing

Image for post
Image for post
(Foto: Hush Naidoo, Unsplash)

Den nye midlertidige avtalen gjelder i første omgang fram til 1. november.

– Vi vet at mange pensjonister ønsker å delta i denne helsedugnaden. Denne nye avtalen gjør det lettere for dem å bistå uten at de trenger bekymret seg for om pensjonen deres blir avkortet, sier leder i Akademikerne Helse, Rune Frøyland, til Akademikerne.no.


Image for post
Image for post
(Foto: Mika Baumeister, Unsplash)

Helsedirektoratet: Eldre, kronisk syke og gravide helse- og omsorgsarbeidere bør skjermes fra å jobbe med korona-smittede


A-hus: Enkelte korona-pasienter kommer for sent til sykehuset

– Noen av pasientene burde helt klart kommet til sykehuset tidligere, sier avdelingsoverlege Jan Erik Berdal ved infeksjonsavdelingen på Ahus til VG.

Noen av de pasientene som har kommet har ligget 10–12 dager og vært forkjølet og tungpustet, sier Berdal til avisen.


Image for post
Image for post
Husk å bruke jobb-pc’en når du har hjemmekontor, da er det lettere å unngå datakriminalitet. (Foto: Agnieszka Boeske, Unsplash)

Koronaviruset gir økt cyberfare: Her får du tips til et tryggere hjemmekontor:

Både Økokrim og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frykter at kriminelle også kan benytte seg av den usikkerheten og frykten som er nå til å svindle folk og bedrifter, melder NRK

Folk blir forsøkt svindlet med falske e-poster fra Verdens helseorganisasjon (WHO)

I det siste er det for eksempel avdekket kampanjer hvor folk blir forsøkt svindlet med falske e-poster fra Verdens helseorganisasjon (WHO). I realiteten inneholder disse e-postene vedlegg eller lenker til ondsinnet programvare.

Slik kan du unngå datakriminalitet:

 • Vær bevisst på at du er et mål — vær obs på mistenkelige e-poster.
 • Ikke åpne vedlegg eller trykk på lenker som ser mistenkelige ut.
 • Bruk ekstra tid på å verifisere telefonsamtaler og e-post du får.
 • Bruk offisielle kilder når du søker informasjon på internett. Vær kildekritisk. Oppsøk den offisielle kilden i stedet for å klikke på linker.
 • Logg av fra jobbsystemet når du ikke arbeider
 • Meld fra til jobben din hvis du opplever mistenkelige hendelser.
Image for post
Image for post
(Foto: Taskin Ashiq, Unsplash)

Slik kan du bli lurt:

 • Løsepengevirus
 • Spill som barna får laste ned på din jobb-PC kan inneholde ondsinnet programvare.
 • CEO-bedragerier: Noen gir seg ut for å være direktør i et selskap, tar kontakt med en underordnet i selskapet og lurer vedkommende til å overføre penger.
 • Svindel knyttet til innkjøp av medisinsk utstyr.
 • Kriminelle bruker gjerne ekte koronasider for å svindle
 • Målrettede kampanjer rettet direkte mot din jobb.

Flere tips for å unngå datakriminalitet:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har lagt ut en advarsel om farene ved databruk når man arbeider hjemmefra.

Kilder: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Nettvett.no og NRK


Trenger du info-materiell om korona?

Plakat med telefontilbud til kronisk syke

Image for post
Image for post

Det er laget plakat over telefontilbudet til ulike brukerorganisasjoner for kronisk syke, som Diabeteslinjen, Kreftforeningen m.fl.

Last ned plakaten her.

Plakat om smittevern på ulike språk

Last ned plakatene herfra


Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store