Fikk varsel om permittering. Nå syr de smittevernfrakker

Helsedirektoratet
Mar 26 · 2 min read

Gründerbedriften Sisters in business i Asker hadde akkurat sendt ut permitteringsvarsel til de ansatte på grunn av korona-smitten. Så kom et nytt oppdrag: Helsevesenet trenger smittevernfrakker! Nå går symaskinene for fullt igjen.

Image for post
Image for post
Hamida Khoshbin og Fatima Melala (bak) i bedriften Sisters in business syr smittevernfrakker til helsevesenet i høyt tempo om dagen. (Foto: Sisters in business)

– Bestillingene på smittevernfrakker tikker inn, folk ringer fra alle steder, sier sier arbeidende styreleder Jeanette Roede i Sisters in business til Helsekatuelt.

De første 50 smittevernfrakkene ble levert til alders- og sykehjem på Ringerike denne uken.

– Jeg tenker av og til at jeg er veldig stolt av det jeg gjør nå, sier syersken Hamida Khoshbin til Helseaktuelt.

Smittevern i gul bomull

Da bestillingen på smittevernfrakker kom, fikk de en prototyp, laget maler og satte i gang. Mengder med gult bomullsstoff som tåler 80 graders vask ble kjøpt inn. Nå sitter seks kvinner i god avstand til hverandre med hansker og syr smittevernfrakker i raskt tempo på en systue i Asker.

Image for post
Image for post
Bestillingene på nye smittevernfrakker i gul bomull tikker inn hos innvandrerbedriften Sisters in business. (Foto: Sisters in business)

Bedrift for innvandrerkvinner

Sisters in business har vært en arbeidsplass for innvandrerkvinner siden 2017. Her designes og sys det signaturprodukter for privat- og bedriftsmarkedet.

“Her er det god stemning. Ingen er permittert, vi kan bidra til samfunnet i korona-krisen og vi får oppdrag som gjør at denne bedriften vil kunne klare seg fremover”.

– Her er det god stemning. Ingen er permittert, vi kan bidra til samfunnet i korona-krisen og vi får oppdrag som gjør at denne bedriften vil kunne klare seg fremover. Vi drømmer om flere store oppdrag også etter korona-krisen og er stolte over at vi kan vise at vi klarer å levere, sier Jeanette Roede.


Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store