Helseaktuelt – korona: Uke 14

Helsedirektoratet
Apr 3 · 2 min read
Image for post
Image for post
Foto: CDC, Unsplash

Publisert: 3. april
I forbindelse med koronakrisen vil vi gi ut Helseaktuelt ukentlig. Her følger sakene i denne utgaven:

Image for post
Image for post
Photo by Ani Kolleshi on Unsplash

Her kan du lese om nyvinninger og registre som etableres på rekordfart, webinarer for både primærhelsetjenesten om håndtering av covid-19 og for psykologer om videoterapi, for å nevne noen korte eksempler.

Les alle sakene her.


Image for post
Image for post

Vaskeriet Nor Tekstil ved Drammen vasker nå fem ganger mer smittetøy enn vanlig. De 200 ansatte er blant koronakrisens usynlige hverdagshelter.

Les saken her


Image for post
Image for post

Fysioterapeut Guro Toppen er omdisponert fra poliklinisk utredning til sengepost og oppdaterer seg nå faglig, for å jobbe med lungefysioterapi på korona-pasienter.

Les og se video om Guros nye hverdag her

Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store