Her er de mest sentrale korona-nyhetene for helsepersonell, uke 14:

Helsedirektoratet
Apr 3 · 6 min read

Publisert fredag 3. april
👩‍⚕️Her er en samling sentrale saker for helsepersonell fra denne uken.👨‍⚕️
Denne ukesoversikten er på ca 1150 ord og tar omtrent 6 min å lese.

Helsepersonell vil bidra under korona-smitten

Image for post
Image for post
Foto: Ani Kolleshi, Unsplash

På litt over én uke har hele 3.478 helsearbeidere registrert seg til tjeneste på nasjonalthelsepersonell.no.

– Vi er veldig imponert over at så mange har registrert seg allerede. Vi tror dette vil være et godt bidrag til personellsituasjonen i helsetjenesten, sier avdelingsleder Randi Moen Forfang i Helsedirektoratet.

Personer som ikke er tilgjengelige i dag kan oppgi i registeret når de vil være tilgjengelige, understreker hun.

Det er bare helsepersonell som ikke allerede jobber i helsevesenet eller med helserelaterte oppgaver i kommunen som skal registrere seg.

Du kan registrere deg her: Registeringsskjema (nasjonalthelsepersonell.no)

…og slik er yrkesfordelingen blant de største gruppene som har meldt seg til tjeneste per 2. april:

576 leger
1033 sykepleiere
218 fysioterapeuter
175 bioingeniører
174 helsefagarbeidere
142 tannleger
95 psykologer

Les mer om Nasjonalthelsepersonell.no her


Webinar om håndtering av covid-19 i primærhelsetjenesten

Mandag 6. april kl 10- 12 arrangerer Helsedirektoratet webinar for kommuneleger og allmennleger.

Image for post
Image for post

Program
Del 1: Organisering. Hovedmålgruppen er kommuneleger

Del 2: Pasientforløp. Hovedmålgruppen er allmennleger.

Under webinaret kan man sende inn spørsmål til foredragsholder.

Les mer om webinaret her.

Link til live-stream på Helsedirektoratets YouTube-kanal: https://youtu.be/do7DwRWNTBU


Norsk pandemiregister opprettet og i drift på rekordfart

Image for post
Image for post

Registeret er etablert gjennom en utvidelse av dagens Norsk intensivregister, som allerede 11. mars inkluderte registrering av covid-19-pasienter som får intensivbehandling.

Formålet med Norsk pandemiregister er tredelt:

  • Registeret skal gi grunnlag for rapport tilbake til deltagende sykehus og til sentrale helsemyndigheter om virksomheten ved norske intensivenheter og om epidemiutbrudd.
  • Registeret skal utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske intensivenheter og for virksomhet knyttet til epidemiutbrudd.
  • Registeret skal legge til rette for forskning relatert til intensivvirksomhet og epidemiutbrudd.

Norsk pandemiregister er et viktig verktøy for å få oversikt over alle sykehusinnleggelser som følge av koronavirus.

Du kan lese mer om pandemiregisteret her


Forskere i Trondheim utviklet ny koronatest på under én uke

Forskere ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim har på under én uke utviklet en test som raskt og sikkert kan påvise koronasmitte.

St. Olavs hospital har allerede prøvd ut testen i en uke på 96 koronasyke pasienter og fått bekreftet at den fungerer, melder NRK.

Mandag 6. april vil professor Magnar Bjørås ved NTNU presenterte den nyutviklede testmetoden i en ny webinarserie om korona-pandemien som arrangeres av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

Webinarserien vil ta for seg hvordan teknologi og naturvitenskap bidrar i å hindre smittespredning, styrker behandling og redusere omfanget av Covid 19- pandemien.

Du kan se webinaret på NTVAs YouTube-kanal.


WHO skal vurdere om munnbind bør anbefales alle

Stadig høyere tall av korona-smittede gjør at WHO skal vurdere om bruk av munnbind for folk flest kan være nyttig.

Image for post
Image for post
(Foto: Fusion Medical Animation, Unsplash)

Antall koronadødsfall har blitt mer enn doblet den siste uken og de nærmeste dagene vil det være 1 million bekreftede smittetilfeller i verden og 50.000 dødsfall, ifølge WHO. Derfor vurderer WHO om munnbind kan hjelpe til å bremse virusspredningen. Hittil har WHO ment at ansiktsmasker eller munnbind ikke er hensiktsmessig og at man tvert imot kan risikere mer smittespredning, melder NRK.

WHO skal blant annet vurdere munnbind i lys av en nylig publisert studie som viser at hosting og nysing kan sende dråper opp mot 6–8 meter, skriver BBC som har omtalt bakgrunnen for WHO-vurderingen.


Prisen på smittevernutstyr til himmels. Verstingene kan bli anmeldt

Konkurransetilsynet truer med å anmelde leverandører av smittevernutstyr som utnytter situasjonen under korona-smitten.

Image for post
Image for post
Konkurransetilsynet vil overvåke markedet for smittevernutstyr nøye framover slik at prisene ikke kommer helt ut av proporsjoner, opplyser direktør Lars Sørgard. (Foto: Konkurransetilsynet)

Historier om kommuner og helseforetak som har blitt tilbudt munnbind fra 10 til 50 ganger normalpris er omtalt i flere aviser den siste tiden. Nå reagerer Konkurransetilsynet. De vil overvåke dette markedet nøye framover slik at forbrukerne ikke utnyttes i en kritisk tid:

– Vi kan sette en makspris på produktene eller gå til anmeldelse hvis vi ser priser som er helt ute av proporsjoner i forhold til hva det koster å produsere varen, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til Stavanger Aftenblad


Webinar for psykologer om videoterapi

Onsdag 1. april holdt Norsk psykologforening et åpent webinar for psykologer om videoterapi.

Image for post
Image for post
(Foto: Ehimetalor Unuabona, Unsplash)

Du kan se webinaret her

Blant foredragsholderne var psykolog Svein Øverland og psykolog og professor emeritus Patrick Vogel. Aktuelle tema var: Hvordan komme i gang? Hvordan forberede seg selv og pasientene? Hvordan ta betalt? Hvordan gjennomføre videoterapi? Hva fungerer godt og hva fungerer mindre godt?

Webinaret ble arrangert i samarbeid med DigPsyk, Norway Health Tech og Vitensenteret helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.


– Lungefysioterapi er nødvendig for pasienter med korona

Image for post
Image for post
Foto: Robina Weermeijer, Unsplash

– Korona-pasientene trenger spesielt hjelp til tidlig mobilisering og lungefysioterapi med fokus på hostekontroll og i noen tilfeller løsne og flytte slim, sier fagsjef Jorunn Lunde i Norsk Fysioterapiforbund.

…og nå er ny veileder klar

Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus (OUS) har jobbet på spreng den siste tiden for å få ferdig en ny veileder med oppdaterte råd om korona og lungefysioterapi. Veilederen ble ferdigstilt denne uken.

Les mer om lungefysioterapi hos Faggruppe for hjerte og lungefysioterapi.
Her finner du blant annet nettkurs som gir grunnleggende kunnskap om hjerte- og lungefysiologi.


Tør ikke møte til legetime

Frykt for smitte gjør at mange dropper avtalen sin på sykehuset. Kreftsyke barn er blant dem som nå ikke dukker opp.

Image for post
Image for post
(Foto: Piron Guillaume, Unsplash)

Ved barneavdelingen på Ullevål sykehus har tre av fire som skulle til undersøkelse latt være å møte opp. Sykehusavdelinger i hele landet melder om at pasienter uteblir, melder NRK.

Overlegeforeningen er bekymret, spesielt for kronisk syke. De tror noe av årsaken til at pasientene ikke kommer er at noen er redde for smitte, i tillegg til at mange ikke vil belaste sykehuset.

Men oppfordringen fra overlegene er klar: – Ikke vær redd for at vi har for mye å gjøre. Det vil du få beskjed om. Møt opp til timene.


Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har utsatt 7.321 planlagte behandlinger

…for å ha god koronaberedskap.

Image for post
Image for post
(Foto: Marcelo Leal, Unsplash)

Sykehus over hele landet har redusert planlagte operasjoner, konsultasjoner og behandlinger for å sikre god beredskap i korona-situasjonen.

Ifølge Dagens Medisin har UNN til sammen utsatt 7.321 pasientavtaler.


1000 nye nød-respiratorer bestilt

På rekordtid har de norske bedriftene Lærdal Medical og Servi sammen med Forsvarets forskningsinstitutt utviklet en ny nød-respirator for intensivbehandling av pasienter.

Image for post
Image for post
Her er nød-respiratoren under testing. (Foto: Lærdal Medical)

Regjeringen garanterer for finansiering av prosjektet, og har bestilt 1000 nød-respiratorer, skriver regjeringen i en pressemelding.

De nye nød-respiratorene skal leveres i løpet av de to neste månedene.

...og de er en nødløsning:

– Slike nød-respiratorer er ikke ment for ordinær bruk i spesialisthelsetjenesten i Norge, men som en nødløsning dersom man skulle få mangel på ordinære respiratorer i en kritisk situasjon forårsaket av en pandemibølge, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Video av nød-respiratoren kan lastes ned her.


Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store