I Europa tar antibiotikaresistens like mange liv som influensa, tuberkolose og HIV/AIDS til sammen

Helsedirektoratet
Nov 22, 2019 · 5 min read

Av Svein Lie, fagdirektør og lege, Helsedirektoratet

Ukritisk bruk av antibiotika er et stort problem fordi det fører til at bakterier utvikler motstandskraft mot antibiotika. I Norge har vi Strategi og Handlingsplan mot utvikling av antibiotikaresistens. Opplæring og økt bevissthet gir resultater: Leger skriver nå ut mindre antibiotika enn i 2012. Reduksjonen har vært størst i behandling av luftveissykdommer.

Siden penicillin ble oppdaget i 1928 har antibiotika vært en av hjørnesteinene i moderne medisin. Vedvarende overforbruk og misbruk av antibiotika til mennesker og dyr har imidlertid ført til fremvekst og spredning av AMR. Årlig dør anslagsvis 37 000 mennesker i Europa av infeksjon på grunn av bakterier som var resistente mot antibiotika. Det er omtrent like mange som det samlede antall døde på grunn av influensa, tuberkulose og HIV / AIDS.

Samlet bruk av antibiotika er redusert med 24% siden 2012

Handlingsplan

Handlingsplanen disponerer ikke store bevilgninger, men samlet effekt av alle tiltak i spesialist- og primærhelsetjenesten er likevel stor. Mangeårig innsats fra miljøet bak NORM og NORM-VET ved avdeling for mikrobiologi ved universitetet i Nord-Norge, Folkehelseinstituttet (FHI), Kompetansesenteret for antibiotikabehandling i sykehus (KAS), RELIS/KUPP, Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og de mikrobiologiske laboratorier ved helseforetakene er avgjørende for resultatene vi har oppnådd.

Hele handlingsplanen finner du her

Samlet bruk av antibiotika er redusert med 24% siden 2012. En kan finne informasjon om dette via publikasjoner fra Folkehelse­instituttets registre, nasjonalt kvalitetsindikatorsystem, Helsedirektoratets nøkkeltallrapport, NORM/NORM VET-rapportene, punktprevalensundersøkelser om antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner og sykehusapotekenes legemiddelstatistikk. Rapporten NORM/NORM-VET 2018 konkluderer med:

I Norge er forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt lav i bakterier fra mennesker og dyr. Dette skyldes lavt forbruk av antibiotika, et fordelaktig forbruksmønster, og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier. Resultatene som presenteres i rapporten, viser at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede både i husdyrholdet og i helsevesenet. Det er imidlertid nødvendig med kontinuerlig innsats for å bevare den gunstige situasjonen slik at antibiotika også i fremtiden vil være effektive for de som trenger det. NORM/NORM-VET-rapporten er viktig for å dokumentere utviklingen av antibiotikaforbruk og resistens hos mennesker og dyr, og for å evaluere effekten av tiltak.

Det er grunn til å rose leger og småbarnsforeldre

Når vi målene?

Det ser ikke ut til at vi når alle målene for reduksjon innen utgangen av 2020, men vi har gjort store framskritt:

  • Vi nådde målet om 20 % reduksjon antibiotika ved luftveisinfeksjoner allerede i 2016 og vi er på vei til en 35 % reduksjon i 2020. Det er mange småbarn i gruppen som kommer til legen for luftveisinfeksjoner og det er grunn til å rose både leger og småbarnsforeldre for arbeidet som er gjort på dette feltet.
  • I 2018 ble 84 % av all antibiotika forskrevet i kommunesektoren, det vil si i allmennlegetjenesten og sykehjem. Samlet forskrivning per fylke varierer. Dersom forskrivningen fra allmennleger og sykehjem var like lav i alle fylker, som for gjennomsnittet av de fire fylkene som ligger lavest ville vi trolig nådd målet om samlet reduksjon på 30 %.
  • Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har organisert opplæringstilbud til fastleger og leger og annet helsepersonell i sykehjem. Leger som har deltatt i opplæringen har hatt større reduksjon i forskrivning enn leger som ikke ha deltatt. Tiltakene fra ASP, NOKLUS og RELIS sitt arbeid med kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP-antibiotika) har vært viktig for å utvikle og sikre nødvendig bevissthet om bruk av antibiotika. Det har vært frivillig å delta. Det er viktig å sikre at tilbudet når ut til alle fastleger og å opprettholde kompetansen hos leger som har gjennomført opplæringen.
  • Alle helseforetak har redusert bruken av bredspektrede antibiotika, men det er stor variasjon i hvor langt de har kommet. Dersom alle helseforetak hadde samme forbruk som gjennomsnittet for de fem foretakene som ligger lavest, ville vi trolig nådd målet i handlingsplanen om 30 % reduksjon. Helseforetakene som har lavest forbruk av antibiotika har lagt vekt på tydelig målsetning, kvalitetsarbeid og ledelse.

Det ble gjennomført kartlegging av, og kommunikasjonstiltak rettet mot befolkningen og spesielt småbarnsforeldre i 2017 og 2018. Kartleggingen, utført av Opinion, viste at det fremdeles er mange som vet lite om hvilke sykdommer som kan behandles med antibiotika. Kartleggingen i 2018 ble utført på samme måte i alle de nordiske landene. Resultatene viste at det er liten forskjell i hva befolkningene i de nordiske landene vet om bruk og nytte av antibiotika.

Anbefalinger for videre arbeid

  • Primærhelsetjenesten må fortsatt utfordres på å oppnå reduksjon av antibiotika­forskrivningen fra allmennleger og ved sykehjem. Kommunene må involveres i dette.

Målet er at alle leger i primærhelsetjenesten, målt fylkesvis, innen utgangen av 2020 skal forskrive antibiotika på samme nivå som for de fire fylkene som ligger lavest for 2018.

  • De regionale helseforetakene har ansvar for å følge opp forskrivning av antibiotika i sykehusene.

Målet er at alle helseforetakene innen 2020 skal innrette seg mot et nivå på antibiotikaforskrivning som er på nivå med gjennomsnittet for de fem foretakene med lavest forbruk i dag.

  • Utdanningstilbudet gjennom Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og de regionale legemiddelinformasjonssentre som driver produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell (RELIS) må vurderes for å sikre at det når fram til legene og videreføres for å sikre riktig forskriving av antibiotika.

Den som vil lese mer om arbeidet med Handlingsplanen kan lese hele rapporten her: Statusrapport 2018 – Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 2016–2020


Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Helsedirektoratet

Written by

Vi jobber for noe alle ønsker seg – God helse og gode liv.

Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade