Min koronahverdag: Hjemmesykepleier Anja i Oslo venter flere koronapasienter

Helsedirektoratet
Apr 17 · 2 min read
Image for post
Image for post
Vi har blitt mer bevisste på hvordan vi bruker smittevernutstyret vårt, sier hjemmesykepleier Anja Bergenhus i Oslo kommune.(Foto: Privat)

Anja Bergenhus i hjemmesykepleien i Oslo tror de vil få flere koronapasienter å ta seg av når de skrives ut fra sykehus og ikke får plass på sykehjem.

– Jeg forventer også at vi får flere korona-pasienter som ikke har vært på sykehus, men heller skal pleies hjemme. Det kan være døende pasienter, men også pasienter som vil bli friske, sier Anja Bergenhus, enhetsleder i hjemmesykepleien i bydel Nordre Aker i Oslo kommune.

Anja har etablert et eget koronateam på åtte hjemmesykepleiere som skal pleie korona-syke i Bydel Nordre Aker i Oslo. I starten av korona-utbruddet ble denne bydelen hardt rammet fordi noen innbyggere bragte med seg smitte fra skiferie i Alpene. Men hittil har bydelens hjemmesykepleiere bare hatt én korona-smittet. Men Anja forventer at det blir flere:

– Jeg tror vi vil få en god del pasienter etter hvert som de skrives ut fra sykehus og sykehjemmene ikke har plass til dem, sier hun.

Ikke munnbind

Bruk av smittevernutstyr i hjemmesykepleien under korona-epidemien har vært omtalt i en del medier den siste tiden. På dette punktet følger Anja og kollegaene hennes Folkehelseinstituttets retningslinjer:

– Vi bruker ikke munnbind hvis pasientene våre er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon. Men har pasient eller pårørende symptomer på forkjølelse, bruker vi munnbind.

Koronateamet til Anja tar både vare på korona-pasienter og tester ansatte i bydelen for å få dem raskest mulig tilbake i jobb.

– Vi har gitt de ansatte smittevernopplæring og er blitt enda strengere med å ha god hånd- og hostehygiene. Korona-teamet vårt er etablert nettopp for å hindre smittespredning, både blant pasienter og ansatte.

Uvant å spare på utstyret

Det er jobbet iherdig i Oslo kommune med å skaffe nok smittevernutstyr og Anja tror ikke det vil bli mangel på dette når korona-pasientene kommer.

– Vi har blitt mer bevisste på hvordan vi bruker smittevernutstyret vårt, det tror jeg vi har hatt godt av. For eksempel trenger vi ikke bruke hansker til alt, ofte er håndvask like bra. Samtidig har det vært uvant å være i en situasjon hvor vi må spare på ting, det er første gang jeg har opplevd.

Når korona-pasientene kommer vil hun gjerne utvide sykepleierteamet med fysioterapeuter, ergoterapeuter og helsefagarbeidere.

– Tverrfaglighet er viktig – også i behandlingen av korona-pasienter, understreker Anja Bergenhus.

Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store