Min koronahverdag: Jordmor Mai-Britt i beredskap på Ringerike sykehus

Helsedirektoratet
Mar 26 · 2 min read
Image for post
Image for post

På fødestua på Ringerike sykehus forbereder de ansatte seg på at korona-smitten ikke er over, men vil bli verre. -Vi er spente på hva som kan komme, men ikke redde, sier Mai-Britt.

På avdeling føde, barsel og gynekologi på Ringerike sykehus Vestre Viken er det nesten stille før stormen, forteller Mai-Britt: To isolat er gjort klare for smittede: ett for fødende og ett for gravide som skal til gynekologisk undersøkelse.

Lettere operasjoner er utsatt og timer på sykehuset er gjort om til telefonkonsultasjoner. Fokus på hygiene er stort og de ansatte trener på bruk av smittevern.

– Vi har gjort mange forberedelser for å kunne ivareta gravide og fødende med mistenkt koronasmitte. Foreløpig har vi bare hatt inne én med mistanke om smitte, men vi har rutinene klare for å kunne motta smittede pasienter hos oss og på hele sykehuset, sier jordmor Mai-Britt Nylund.

Fedre hjem etter fødselen

Sykehuset har restriksjoner for besøkende. Fedrene til barna eller ledsagere får være med under fødselen, men må dra hjem to timer etterpå. De får ikke være med på fødselen hvis de har luftveissymptomer eller er i karantene. Og når mor og barn skal hjem fra sykehuset, må far stå utenfor og hente.

Må være på rommet

De fødende er ikke sammen, men anbefales å holde seg på enerommet sitt, sier Mai-Britt.

“Dette er jo en slags isolasjon for de fødende, men de klager ikke”

Det er ikke åpent kjøkken for de gravide nå, i stedet får de maten servert på rommet én og én. Hvis en kvinne er korona-smittet, skal hun ha en fast jordmor og barnepleier hos seg under fødselen. Slik reduseres risikoen for å spre smitte.

– Dette er jo en slags isolasjon for de fødende, men de klager ikke. Samtidig krever denne situasjonen mer av oss ansatte. Vi må være mer til stede, blant annet fordi mange fedre ikke er her slik de pleier, sier Mai-Britt.

Mindre muntlig rapportering

For tiden er Mai-Britt og kollegaene hennes opptatt av å holde mest mulig avstand til hverandre. Det er fokus på korte rapporter og mer skriftlig rapportering på avdelingen hennes som har rundt 700 fødsler i året.

– Nå forbereder vi oss på en mer alvorlig situasjon som gir rød beredskap. Det betyr en omorganisering av hele sykehuset, med store endringer i driften. Da vil ansatte få nye turnuser og kanskje andre arbeidsoppgaver. De vil kunne sendes dit hjelpen trengs, sier Mai-Britt.

Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store