Mistenker du at pasienten din har demens? Det er hjelp å få i kommunen

Helsedirektoratet
Nov 12, 2019 · 3 min read

Det er estimert at om lag 80 000 personer i Norge har en demenssykdom. Av disse er det kun 56% som har en diagnose og får tilpasset tilbud for personer med demens.

I midten av november går vi i gang med en nasjonal informasjonskampanje om demens. Dere som er fastleger og helsepersonellet som jobber sammen med dere, er våre viktigste samarbeidspartnere i kampanjen. Vi har samarbeidet nært med Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen og ønsker ikke å lage merarbeid på allerede overfylte legekontor. I forberedelsene har det vært viktig for oss å få innsikt i hva vi bør ta tak i, derfor har vi også intervjuet fastleger ulike steder i landet.

Et av rådene vi har fått for å tilrettelegge for at dere kan gjøre en så god jobb som mulig for personer med mistanke om demens, personer med demens og deres pårørende, er å peke på mulighetene som finnes i kommunene.

I 90% av alle landets kommuner finnes det nå et hukommelsesteam som kan bistå i diagnostiseringsarbeidet. Bruk disse!

Det benyttes ulike begrepsbruk om hukommelsesteam, noen kommuner kaller det demensteam eller demenskoordinator, og andre kaller det tverrfaglige team. Uansett hva de kalles er de tilgjengelige for dere å benytte seg av.

Derfor skal du ikke vente

En demensdiagnose åpner døren til flere av kommunens tilbud og tjenester. Uten diagnose vil ikke pasienten din kunne få hjelp som er tilrettelagt for personer med demens. I noen tilfeller har du som fastlege mulighet til å hjelpe pasienter med demens og deres pårørende til bedre å forstå hva de står overfor:

Da intervjuene vi gjorde viste at det er varierende kjennskap til hva kommunen har av tilbud og tjenester for personer med demens, vil vi også oppfordre dem til dele dette med dere. Det måtte seg være gjennom eksisterende kanaler eller forumer og oppdatere informasjonen på sine nettsider. I tillegg til hukommelsesteamet er det kanskje en pårørendeskole, et dagaktivitetstilbud for personer med demens eller andre tilbud tilrettelagt for personer med demens.

Fra november av håper vi dere er med på en felles innsats slik at flere kan få en diagnose. Den høye andelen udiagnostiserte viser oss at vi samlet må få dette bedre til. For pasientens skyld.


👉Les mer om hvorfor kommunene er sentrale i å hjelpe 35 000 som ikke vet de har demens

👉Og vi har snakket med både pårørende og en spesialsykepleier som deler gode erfaringer med bruk av lokaliseringsteknologi i Skien kommune

Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Helsedirektoratet

Written by

Vi jobber for noe alle ønsker seg – God helse og gode liv.

Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade