Pollensesongen i gang: Nærmere én million nordmenn kan få korona-lignende symptomer

Felles symptomer for pollenallergi og korona skaper bekymring hos allergikerne.

Helsedirektoratet
Apr 17 · 3 min read
Image for post
Image for post
En million nordmenn sliter med pollenallergi. I år treffer pollensesongen samtidig med korona-pandemien.(Foto: Hong-Lin Stoffels, Unsplash)

Både allergiutløst astma og korona-smitte innebærer nysing, rennende nese, trøtthet og sykdomsfølelse, opplyser Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). De like symptomene skaper bekymring blant allergikerne, og særlig blant dem som også har astma. Personer med velregulert astma har imidlertid ikke økt risiko for alvorlig forløp.

– Vi får mange spørsmål fra astmatikere med pollenallergi som bekymrer seg nå, siden flere av symptomene på allergi og korona er like. De er redde for smitten og for at symptomene deres skal skape korona-frykt hos folk rundt, sier Helle Grøttum, generalsekretær i LHL – Astma og allergi til Helseaktuelt.

Koronaviruset angriper lungene. Har man en underliggende lungesykdom, øker belastningen på lungene og risikoen for alvorlige sykdomsforløp er større.

Ta allergimedisinen din og følg med på pollenvarselet

For å følge med på pollenutviklingen i din region kan du følge med på pollenvarselet. Det leveres av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Se NAAFs pollenvarsel her

– Et av rådene våre til personer med allergiutløst astma er å ta allergimedisin når de får symptomer. Virker medisinen er det allergi, for allergimedisin hjelper ikke mot korona.

Rådet er det samme til dem som tror de har blitt korona-smittet, men som kanskje har pollenallergi uten å vite det: Skaff deg allergimedisin og sjekk om du blir bedre. Blir du ikke bedre, kan det være korona eller en annen luftveisinfeksjon. Ved alvorlige symptomer er det lurt å ta en korona-test.

Spørsmål om allergi og korona?
Ring NAAFs rådgivningstjeneste på 23 35 35 35
(man-fre 9–11 og 12–14)

Bedre inne enn ute?

Hun har flere tips på lur:

Image for post
Image for post
Helle Grøttum, generalsekretær i LHL — Astma og allergi.(Foto: LHL)
  • Blir du bedre av å være inne enn ute? Da er det pollenallergi. Du blir ikke bedre av korona ved å være inne.
  • Regner det og du er likevel dårlig? Da er det ikke pollenallergi.
  • Er det kaldt og snø ute og du er dårlig? Da er det ikke pollenallergi.

👉Les flere råd for astmatikere under korona her (LHLs nettsider)

👉Les NAAFs råd til pollenallergikere her (NAAFs nettsider)


Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store