Satset på Facebook-treninger – doblet oppslutningen

Helsedirektoratet
Apr 30 · 3 min read

Da Frisklivssentralen i Harstad måtte stenge på grunn av korona-smitten, måtte de ansatte tenke nytt. De gikk live og inviterte til trening på Facebook i stedet. Det ble en innertier.

– Vi tok en ringerunde og spurte hvordan brukerne våre hadde det etter at vi hadde stengt. Det viste seg at de savnet felleskapet som gruppetreningene gir dem, forteller Dagrun Weines.

Hun leder Frisklivssentralen i Harstad, en kommunal helsetjeneste som gir folk hjelp til å endre livsstil.
De ansatte tenkte at direktesendte treninger på Facebook kanskje kunne gi deltakerne den samme positive opplevelsen av å trene i et fellesskap.

Image for post
Image for post
LIVE-TRENING:Her kjører Frisklivssentralen en live-trening på Facebook for brukerne. (Foto: Frisklivssentralen Harstad)

– Vi fikk veldig god respons da vi startet opp med live-treningene. På de vanlige gruppetreningene våre kan det være 15–20 personer på en god dag. Men på live-treningene på Facebook gjennomførte drøyt 50 personer treningsøkten på det meste – det er jo veldig bra, sier Weines.

– Veldig motiverende

Ellen Lian (67) har vært med på de nye live-treningene på facebook og er kjempefornøyd.

– Vi motiverer hverandre og alle som er med kan skrive inn og kommentere under sendingene, sier Lian.

Image for post
Image for post
MOTIVERENDE: -De direktesendte treningene på Facebook er veldig motiverende, sier Ellen Lian. Her er hun ute på tur. (Foto: Privat)

Hun forteller at de ansatte er veldig motiverende og kreative. De har ringt, sendt tekstmeldinger og påskehilsen i posten med et lite sjokoladehjerte.

Lian sliter med vekta og ble sittende mye inne da koronaen kom og det vanlige treningstilbudet ble stengt.

– Jeg trengte noen til å motiverte meg til å trene, da ble facebook-treningene en veldig bra løsning, sier hun.

– Vi traff deltakerne våre bra

Neste uke starter frisklivssentralen opp med nesten helt vanlige treninger igjen. Forskjellen nå er at det bare er fire deltakere og en instruktør i hver gruppe.

– Det avgjørende for oss var at vi har veldig lite smitte i Harstad. Så vi starter opp nå når det er mindre smitterisiko, sier daglig leder Dagrun Weines.

Image for post
Image for post
Ukens utfordring fra Frisklivssentralen Harstad på Facebook var å sende inn måltidsbilder i det fri. (Foto: Frisklivssentralen Harstad)

Hva er Frisklivssentralen?

  • Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste.
  • Den kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.
  • Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå.

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise pasienter til frisklivssentralen der kan de få hjelp til å:

  • bli mer fysisk aktiv
  • få et sunnere kosthold
  • slutte å snuse eller røyke

Mange frisklivssentraler har tilbud til barn og unge med familier. Noen har også tilbud om hjelp til mestring av depresjon og belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.

Les mer om Frisklivssentralen her


Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store