Tilbake fra Italia-oppdrag

Helsedirektoratet
Apr 30 · 5 min read

Han er spesialtrent og har vært i kriseområder før. Men Andreas Gustavsen var ikke forberedt på hva han hadde i vente da han dro til Italia for å behandle korona-syke.

Image for post
Image for post
Her er Andreas Gustavsen klar for en innsats for de korona-smittede på sykehuset i Italia. Andrea ble navnet hans blant italienerne. (Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB/NOR EMT)

Denne uken kom anestesisykepleier Andreas Gustavsen og resten av det norske kriseteamet hjem fra Nord-Italia. I tre uker har de behandlet virussmittede på sykehuset Bolognini di Seriate i Lombardia-regionen, ett av områdene som er hardest rammet av koronasmitte i verden. Nå har situasjonen bedret seg, så Andreas og resten av teamet kunne returnere til Norge én uke tidligere enn planlagt.

– Selv om innsatsen deres først og fremst har vært livreddende, har den også vært en viktig symbolsk handling. For da Italia ba om hjelp, var det dere og Norge som svarte på vegne av Europa, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da han takket teamet i Oslo.

Syv i respirator

– Jeg har jobbet i kriser før, men jeg vet aldri helt hva jeg går til. Det gjorde jeg heller ikke denne gangen, for oppdragene og krisene er så forskjellige, sier Andreas.

Til vanlig jobber han i ambulansetjenesten på Oslo universitetssykehus hvor han kjører motorsykkelambulanse og vanlig ambulanse.

Image for post
Image for post
Andreas jobber i motorsykkelambulansen ved Oslo universitetssykehus. Her er han med datteren Ella. (Foto: Privat)

– Jeg hadde allerede sett en del korona-pasienter i ambulansen her hjemme før jeg dro, men det er klart det gjør inntrykk å se så mange alvorlig syke og døende som vi gjorde.

Image for post
Image for post
DIGITALT MØTE: Her får en pasient se sine kjære via skjerm siden sykehuset i Italia har besøksforbud. (Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB/NOR EMT)

På intensivavdelingen i Italia hadde de syv smittede i respirator på det meste da Andreas var der. Sykehuset har normalt ni intensivplasser, men under koronaen har både hjerteovervåkingen og operasjonsstuer blitt brukt som midlertidige intensivavdelinger.

– Mange ble heldigvis bedre og kunne flyttes til andre avdelinger, men noen døde, forteller han.

Image for post
Image for post
STØTTE: Tydelige bevegelser, som å holde i hånda, ble viktig siden helsearbeiderne var så innpakket i smittevernutstyr. (Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB/NOR EMT)

Takknemlighet og varme

Andreas har vært med på sykdomskriser før. I 2014 var han med Røde Kors på oppdrag under ebola-utbruddet i Sierra Leone og i 2015 jobbet han under jordskjelvet i Nepal. Han har også vært fire ganger i Kongo og jobbet med ebola i regi av EU og Helsedirektoratet. Italia-oppdraget er det første han har vært med på for EMT-teamet.

Noe av det som gjorde mest inntrykk i Italia var varmen og takknemligheten fra det italienske helsepersonellet:

– De var veldig glade og takknemlige over at vi kom og at de ikke stod alene. Selv om de var slitne etter å ha stått i krisen i så mange uker, var de hjelpsomme og tålmodige med oss som ikke kunne språket.

Hjerte på ryggen

Med det heldekkende smittevernutstyret de måtte gå med hele dagen på sykehuset ble det få måter å uttrykke seg på – det meste foregikk gjennom øyekontakt.

– For å uttrykke personlighet og følelser tegnet mange store motiver på ryggen, gjerne av et hjerte eller en hund. Noen brukte mye tid på å lage disse motivene, jeg tror det betydde mye for dem å fortelle litt om seg selv, sier Andreas.

Image for post
Image for post
TAKKNEMLIGE: Italienerne var veldig glade for at vi kom, sier Andreas Gustavsen. (Foto: Helsedirektoratet)

For han ble det viktig å kunne jobbe selvstendig så raskt som mulig, slik at han ikke ble en belastning for de italienske kollegaene. Strategien hans da han kom ned var å velge ut oppgaver som han tenkte de italienske helsearbeiderne var lei av. Så han begynte med å ta seg av håndteringen av smitteavfallet – før han ble bedre kjent og jobbet seg videre til andre oppgaver.

Halvmaraton rundt hotellet

Da kriseteamet landet i Norge denne uken, ble de innlosjert på hotell i Oslo. Der var det strikte regler og begrensninger på hvor de kunne gå for å unngå kontakt med andre hotellgjester. Strenge smittevernregler var det også i Italia, særlig portforbudet kunne tære på.

– Vi ble skysset i buss fra sykehuset til hotellet og fikk ikke gå utenfor hotellporten, så jeg har ikke sett mye av Italia, men det kan jeg ta igjen.

Fellestreninger på gresset utenfor hotellet ble en fin aktivitet for å klarne hode og kropp. Tre i teamet løp til og med halvmaraton rundt hotellet – 105 runder, hver på 220 meter, forteller Andreas.

Nå etter hjemkomst blir han testet for Covid-19 og MRSA. Teamet drar ikke hjem før de får testsvar. Blir testen hans positiv, må det isolering til. Er testen ok, bærer det hjemover til kone og to barn – og karantene.

Image for post
Image for post
HJEMME: Her har det medisinske teamet som behandlet korona-smittede i Nord-Italia nettopp landet på Oslo lufthavn Gardermoen. (Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB/NOR EMT)

Dette er Norwegian Emergency Medical Team

  • Etablert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Helsedirektoratet på oppdrag fra regjeringen.
  • Skal kunne rykke ut på kort varsel ved behov for medisinsk hjelp ved jordskjelv, andre naturkatastrofer eller alvorlige sykdomsutbrudd, hvor FN eller EU ber om bistand.
  • Består av 90 spesialtrente personer og har utstyr som kan behandle inntil 100 pasienter i døgnet. Teamet er selvforsynt i seks uker og trenger kun tilgang på vann og drivstoff.

Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store