Vasker 30 tonn skittentøy fra helsevesenet hver dag

Helsedirektoratet
Apr 3 · 3 min read

Vaskeriet Nor Tekstil ved Drammen vasker nå fem ganger mer smittetøy enn vanlig. De 200 ansatte er blant koronakrisens usynlige hverdagshelter.

De høyteknologiske vaskemaskinene går for fullt ved et av Nord-Europas største vaskerier for arbeidstøy, Nor Tekstil, ved Drammen. Hundrevis av kleshengere lager klaprelyder når de beveger seg på bånd rundt om i de enorme vaskehallene.

Smittetøy fra helsevesenet på hele Østlandet kommer til vaskeriet i vannoppløselige poser som er lagt i lukkede gule sekker. De vannoppløselige posene går rett i vaskemaskinene-uten at de ansatte blir eksponert for smitte.

– Hovedoppgaven vår er å bryte smittesirkelen i samfunnet. Klærne som kommer ut herfra er fri for virus og bakterier, sier driftssjef Per Frøge til Helseaktuelt.

Rutinerte hender

For tiden vaskes det 30 tonn skittentøy fra helsevesenet daglig, hvorav 1,5 tonn er smittetøy. Det er en femdobling av den vanlige driften. Under korona-smitten skifter helsearbeiderne klær oftere og mer sengetøy må til vask for å hindre smitte.

-Hvis ikke vi jobber, stopper helsevesenet opp

Store deler av vaskingen er automatisert, men mye av tøyet må også behandles av rutinerte menneskehender. Abdi Fatah (29) og Rugiyo Ali (22) fra Somalia er to av de usynlige hjelperne som er så viktige for helsevesenet nå. De står i andre linje i korona-krisen og skaffer rent tøy hver dag:

– Hvis ikke vi jobber, stopper helsevesenet opp, sier Abdi Fatah (29) fra Somalia.

Han scanner tøyet og henger det på kleshengere som farer videre til neste post, finish-tunnellen, hvor plaggene steames så de ikke er skrukkete. På avdelingen hans håndterer 40 ansatte 37.000 plagg på hvert skift.

Se hvordan han jobber:

– Stolt av jobben min

– Det vi står oppe i nå med korona-krisen motiverer meg til å jobbe og gjøre en forskjell. Vi har mange smitteverntiltak her, så jeg er tryggere her enn andre steder nå, sier Abdi.

Tøyvaskingen føles også ekstra viktig for Rugiyo nå:

– Jeg er stolt av jobben min og jeg føler meg trygg for koronasmitten selv om vi er mange på jobb. Kantinen er stengt, vi bruker masse antibac og holder to meter avstand når vi skifter i garderoben eller tar pauser, sier hun.

35 nasjonaliteter

98 prosent av de 200 ansatte ved industrivaskeriet har flerkulturell bakgrunn fra 35 nasjonaliteter. Noen jobber i uren sone der smittetøyet kommer inn, mens de fleste jobber i ren sone der tøyet er vasket etter standarder som er godkjent av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK)

Maskinene på sengetøyavdelingen vasker to tonn tøy hver i timen og sender det rene tøyet videre til tørk og automatisk rulling og bretting.

Driftssjef Frøge understreker at helsevaskeriene er på listen over samfunns kritiske aktører. Derfor er de ansatte ekstra viktige for landet i disse dager:

– Vi har mange kunder, men vask av helsetøy står øverst på prioriteringslisten vår nå, og alle trår til, sier driftssjefen.


Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store