Vi ligger an til å nå 1 av 5 antibiotikamål – vi KAN nå alle 5

Helsedirektoratet
Nov 22 · 3 min read

Oppdagelsen av antibiotika er noe av det beste som har skjedd helsevesenet. Det er anslått at mer enn 200 millioner liv er blitt reddet etter behandling med antibiotika. Men alt og alle skal ikke behandles med antibiotika. For mye av det gode er aldri bra. Allerede i 1962 ble det første tilfellet av antibiotikaresistens, MRSA, påvist i Storbritannia.

Vi er på ingen måte skjermet fra trusselen

Nå anslår europeiske helsemyndigheter at 33.000 mennesker dør årlig som følge av antibiotikaresistens. I fjor anslo Folkehelseinstituttet at rundt 70 personer døde som følge av antibiotikaresistens i vårt fredelig hjørne av verden. Vi er på ingen måte skjermet fra trusselen, og det vil være både naivt og uansvarlig å la være å iverksette tiltak.

Ett av tiltakene for å motvirke resistensutvikling er at vi bare bruker antibiotika når det er nødvendig. Helsetjenesten satt i 2016 fem mål for å redusere bruken innen utgangen av 2020. Slik det ser ut nå vil vi bare nå ett av de fem målene som ble satt, selv om det er positiv utvikling på alle målområder. Det positive eksempelet er reduksjon på 30% i bruk av antibiotika for infeksjon i luftveiene.

Den gode nyheten er at vi kan nå de andre målene – hvis vi vil.

Tydelig målsetning, kvalitetsarbeid og ledelse.

Ser vi på helsesektoren utenom sykehusene, ser vi mye av det samme. I 2018 ble 84 prosent av all antibiotika forskrevet i kommunesektoren, i allmennlegetjenesten og sykehjem. Samlet forskrivning per fylke varierer. Dersom forskrivningen fra allmennleger og sykehjem var like lav i alle fylker, som for gjennomsnittet av de fire fylkene som ligger lavest, ville vi trolig nådd målet om samlet reduksjon på 30 prosent.

Det er viktig — og det er mulig

Den viktigste jobben må som alltid gjøres ute i tjenesten, i møte med pasientene. Vi vet det ikke alltid er enkelt, men det er viktig og det er mulig. Det er viktig å gi pasienten god informasjon om når det er riktig å bruke antibiotika, og hvorfor en ofte skal la være ved enkle infeksjoner.

På den annen side vil konsekvensene være langt større for en pasient med antibiotikaresistens. Derfor har vi alle et felles ansvar for å få ned bruken av bredspektret antibiotika, og bare bruke det når det virkelig er behov for det.

Det er antakelig enda sjeldnere enn vi tror.


Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Helsedirektoratet

Written by

Vi jobber for noe alle ønsker seg – God helse og gode liv.

Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade