Video-sykepleiere er legens øyne og ører hos koronapasientene

Helsedirektoratet
May 8, 2020 · 4 min read

På intensivavdelingen på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo tester de ut bruk av videoheadset inne hos pasientene. I et annet rom sitter legene og følger med på storskjerm.

FØLGER MED: Anestesilege Ulf Ouchterlony får inn lyd og bilde fra korona-isolat i et rom utenfor. (Foto: Diakonhjemmet Sykehus)

Sykepleier Ingvil Sundelin på Diakonhjemmet Sykehus går inn på korona-isolat. Hun har på seg headset med stemmestyrt computer og en liten skjerm foran det ene øyet.

Hun overvåker pasienten sin, denne gangen en pasientdukke, mens headsettet sender lyd og bilde til anestesilege Ulf Ouchterlony som følger med på storskjerm fra et annet rom. Hun filmer og snakker med legen om vurderingene hun gjør.

Den korte digitale previsitten gir Ouchterlony oversikt over tilstanden til pasienten, slik at han kan rekvirere undersøkelser og planlegge den videre behandlingen.

Omtrent slik kan den nye hverdagen være i ferd med å bli for sykepleiere og leger som behandler korona-pasienter på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Økt pasientsikkerhet

Sundelin og Ouchterlony har store forhåpninger til det nye utstyret de har begynt å prøve ut:

– Vi håper det kan gi raskere og mer presis formidling av observasjonene og vurderingene vi gjør, slik at legene får et bedre grunnlag for den videre behandlingen, sier Sundelin.

– Dette er på mange måter samme scenario som på en legevisitt, men det er enda mer effektivt, sier anestesilege Ouchterlony.

Pasienter som er isolert kan risikere forsinkelser i utredning og behandling. Intensjonen er at videoløsningen vil gi disse pasientene bedre behandling og at pasientsikkerheten økes.

SMITTEVERNUTSTYR: Sykepleier Ingvil Sundelin forbereder seg til å gå inn på korona-isolat. (Foto: Diakonhjemmet Sykehus)

Sparer smittevernutstyr

– Det er viktig å presisere at denne løsningen ikke skal erstatte den fysiske tilstedeværelsen hos pasientene. Vi er helt avhengige av å jobbe sammen i tverrfaglige team inne hos pasienten hvis vi skal oppnå god kvalitet på behandlingen, sier Sundelin.

En annen gevinst med den nye videoløsningen er at turer inn og ut av smittesonen kan reduseres. Dermed sparer sykehuset smittevernutstyr som er mangelvare verden over.

Begeistret

– Da jeg fikk høre om denne løsningen, tenkte jeg at dette måtte vi prøve ut for å se om det kan være til hjelp. Vi er nødt til å snu oss rundt raskere enn ellers under koronasmitten, samtidig som vi skal gjøre det trygt og sikkert, sier klinikkleder Magne Flatlandsmo på Diakonhjemmet Sykehus.

RASKE: –Vi er nødt til å snu oss rundt raskere enn ellers under koronasmitten, samtidig som vi skal gjøre ting trygt og sikkert, sier klinikkleder Magne Flatlandsmo. (Foto: Diakonhjemmet Sykehus)

Seksjonsoverlege Hans Christian Nyrerød har godkjent utprøvingen av videoutstyret på intensivavdeling, men understreker at en videre bruk må avklares juridisk.

Denne uken har en prosjektgruppe drøftet hvilke andre situasjoner videoløsningen kan brukes i. Et felt den kan brukes på er undervisning. Ulike yrkesgrupper kan få opplæring via videobilder fra isolatet på storskjerm, uten at de må være hos pasienten i smittesituasjonen.

Mange bruksområder

– Videoløsningen vil for eksempel også kunne brukes når vi vurderer hvilken behandling korona-pasientene som kommer til sykehuset trenger, sier anestesilege Ouchterlony.

TESTER: Her prøver anestesilege Ulf Ouchterlony videoheadsettet på isolat. (Foto: Diakonhjemmet Sykehus)

Nye korona-pasienter kommer først til et telt utenfor sykehuset. I stedet for at et helt behandlingsteam går inn i teltet for å vurdere en pasient, vil det være nok at én person går inn med videoutstyr, mens resten av teamet vurderer pasienten fra videorommet. Slik kan sykehuset unngå at hele behandlingsteamet utsettes for smittefare, forteller legen.

Andre bruksområder for utstyret kan være telemedisin og innhenting av second opinion om konkrete pasientbehandlingsstrategier, fra for eksempel universitetssykehus.

VIDEOPRAT: Her overvåker sykepleier Ingvil en pasientdukke med korona mens headsettet sender lyd og bilde til anestesilegen som følger med på storskjerm i et annet rom. (Foto: Diakonhjemmet Sykehus)

Familiekontakt med iPad

Men videoheadsettet er ikke det eneste innovasjonsprosjektet ved Diakonhjemmet. Koronakrisen har også ført til at sykehuset har begynt å 3D-printe smittevernutstyr selv, og tatt i bruk iPad for at de koronasyke skal kunne få mer kontakt med familien.

Sykepleierne på intensivavdelingen skriver også dagbok med bilder for pasientene som de kan bruke til å bearbeide inntrykkene fra sykehusoppholdet i etterkant.

Helseaktuelt

En utgivelse fra Helsedirektoratet, for deg som er interessert i helsesektoren

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store