Fotó: Simon Nikolett

Így beszéltem a Star Wars ellenállási mozgalmairól

2016. december 13-án a Hátsó Kapuban rendezett Zsiványok, lázadás, Birodalom c., Star Wars és politika témájú konferencián adtam elő, ekképpen:

Bence Földi
Dec 14, 2016 · 1 min read

Ziro, a hutt holoüzenetei

Kialakult véleményed van arról, hogy Han vagy Greedo lőtt-e először? Bele voltál zúgva Leiába? Ki nem álhattad Jar Jar Binkst? Akkor itt a helyed! Földi Bence Star Wars-cikkei egy helyen.

Bence Földi

Written by

Political Scientist | Journalist | Star Wars fan | Liverpool supporter

Ziro, a hutt holoüzenetei

Kialakult véleményed van arról, hogy Han vagy Greedo lőtt-e először? Bele voltál zúgva Leiába? Ki nem álhattad Jar Jar Binkst? Akkor itt a helyed! Földi Bence Star Wars-cikkei egy helyen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade