เอเฟซัส บทที่ 3

จะถ่อมถึงดินเหมือนพระเยซู เราไม่หยิ่งผยองพองตัว และทำเป็นเหมือนคนรู้มากทั้งๆ ที่เรารู้มากกว่า

ข้อลึกลับของชาวต่างชาติกับชาวอิสราเอล ที่จะรวมเข้าในคริสตจักรเดียวกัน

3:1 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าเปาโล ผู้ที่ถูกจองจำของพระเยซูคริสต์เพื่อท่าน ซึ่งเป็นคนต่างชาติ

 • เปาโลถูกจองจำและกักขังเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ เพื่อชาวต่างชาติจะได้รอด

3:2 ถ้าแม้ท่านทั้งหลายได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายแล้ว

 • พระเจ้าทรงเลือกเปาโล ให้เป็นผู้นำข่าวดีเรื่องพระเยซูมาสู่ชาวต่างชาติ ขณะที่เปโตร ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้นำข่าวดีมาสู่ชาวยิว

3:3 และรู้ว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้ารู้ข้อลึกลับ (ตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่างย่อๆ

 • หนังสือเอเฟซัส เปาโลถูกเปิดตาให้รู้ข้อลึกลับของพระเยซู คือเรื่องคริสตจักร

3:4 และโดยคำเหล่านั้น เมื่อท่านอ่านแล้ว ท่านก็เข้าใจถึงความรู้ของข้าพเจ้าในเรื่องความลึกลับของพระคริสต์)

 • ความลึกลับของพระคริสต์ คือคริสตจักร (ดูข้อ 6)

3:5 ซึ่งในสมัยก่อน ไม่ได้ทรงโปรดสำแดงแก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์ เหมือนอย่างบัดนี้ซึ่งทรงโปรดเผยแก่พวกอัครสาวกผู้บริสุทธิ์ และพวกผู้พยากรณ์ของพระองค์โดยพระวิญญาณ

 • ฉบับฟื้นฟูแปลว่า “ในวิญญาณ” (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย) แต่ควรจะเป็น “โดยพระวิญญาณ”

3:6 คือว่าคนต่างชาติจะเป็นผู้รับมรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีส่วนได้รับพระสัญญาของพระองค์ในพระคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้น

 • ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติทั่วโลก จะมีส่วนได้รับมรดกและพระพรทั้งหมดร่วมกัน คือ ได้กลายเป็นบุตรพระเจ้า ได้รับความรอด สันติสุข หลุดพ้นจากการแบกภาระหนักเพื่อจะได้รอดและรับพระพร พระคุณและพระคุณซ้อนพระคุณ ตามพระสัญญาที่ทรงกระทำในพระคัมภีร์เดิมทางความเชื่อ (ผู้เชื่อแต่ละคนจะรับผลดีมากน้อย อยู่ที่การรับการเปิดตา)

3:7 ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ ตามพระคุณซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้า ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยการกระทำแห่งฤทธิ์เดชของพระองค์

 • พระเจ้าทรงเลือกเปาโล ให้เป็นผู้นำข่าวดีเรื่องพระเยซูมาสู่ชาวต่างชาติ ขณะที่เปโตร ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้นำข่าวดีมาสู่ชาวยิว
 • การประกาศข่าวประเสริฐหรือนำคนมาเชื่อได้ เป็นของประทานอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทุกคนจะนำคนมาเชื่อได้ อย่าน้อยใจหรือท้อแท้เมื่อเราประกาศและไม่มีใครเชื่อ แต่เราควรแสวงหาของประทานที่พระวิญญาณประทานให้เรา เพื่อมีส่วนรับใช้ในคริสตจักรเพื่อเราจะไม่ขาดบำเหน็จ

3:8 ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกวิสุทธิชนทั้งหมด ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติ ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้

 • เปาโล มาจากภาษากรีกคือ “ผู้เล็กน้อย” (รหัสกรีก NT3972) เปาโลถ่อมใจมาก และยอมรับฐานะผู้เล็กน้อยคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงเลือกและแต่งตั้งให้ท่านเป็น ท่านไม่เคยทำตัวเป็นเหมือนผู้ยิ่งใหญ่ แสวงหาที่นั่งมีเกียรติหรือตำแหน่งสูงส่ง แต่ท่านถ่อมถึงดิน และไม่สำแดงอำนาจหรือทำทุกสิ่งเพื่อให้คริสเตียนยกย่องท่าน
 • เราที่ได้รับการเปิดตาเหมือนเปาโล จะถ่อมถึงดินเหมือนพระเยซู เราไม่หยิ่งผยองพองตัว และทำเป็นเหมือนคนรู้มากทั้งๆ ที่เรารู้มากกว่า เราไม่พูดยาวแบบน้ำท่วมทุ่ง หรือต่อความกับใครเมื่อเขาไม่ถ่อมใจเปิดใจรับฟัง แต่เราก็สร้างสันติกับเขา

3:9 และทำให้คนทั้งปวงเห็นว่า อะไรคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งความลึกลับ ซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้า ผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์

 • ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งความลึกลับ คือเมื่อผู้เชื่อที่ได้รับการเปิดตาฝ่ายวิญญาณ พบอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ ก็จะมีความเชื่อแบบเดียวกัน คิดแบบเดียวกัน และร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา เพื่อให้ได้มาซึ่งพระกายเที่ยงแท้ที่มีชีวิตเต็มล้นอย่างครบบริบูรณ์ และต่ำ ถ่อม และยอมเสียเปรียบ คือสิ่งที่พวกเราต้องใช้ในแต่ละวัน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวแห่งพระกายนี้

3:10 ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รู้จักพระปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักร ณ บัดนี้

 • พระปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้า ถูกเปิดเผยโดยทางพระคริสต์ คือการสำแดงตัวตนของพระองค์ คือ ชีวิต คุณสมบัติ ความรัก ความจริง ความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และฤทธิ์อำนาจผ่านผู้เชื่อทั้งหลาย

3:11 ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

 • ในพระคริสต์ ทุกสิ่งจึงเป็นไปได้ และน้ำพระทัยของพระเจ้าจึงสำเร็จโดยทางพระคริสต์

3:12 ในพระองค์นั้น เราจึงมีใจกล้า และมีโอกาสที่จะเข้าไปถึงพระองค์ด้วยความมั่นใจเพราะความเชื่อในพระองค์

3:13 เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่าอย่าท้อถอยเพราะความยากลำบากของข้าพเจ้า เพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นสง่าราศีของท่านเอง

 • ผู้เชื่อที่ถูกเปิดตาฝ่ายวิญญาณมักจะท้อถอยอยู่เป็นประจำ พระองค์ทรงเข้าใจและรู้ใจเรา จึงเตือนผ่านเปาโลมิให้ท้อถอย เพราะเมื่อพระเจ้าทรงเรียก ก็ทรงเลือก และทรงนำเราให้มาถึงการชำระให้บริสุทธิ์ และทำให้เราสุกงอมตามเวลากำหนด (ถ้าหากเราไม่ท้อถอย แต่ถ้าเราท้อ เวลาของการสุกงอมก็ชักช้า เพราะเราเองที่เป็นเหตุให้การงานของพระวิญญาณในเราล่าช้า)

การอธิษฐานอันยิ่งใหญ่ของเปาโล เพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส

3:14 เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

 • ผู้เชื่อจะคุกเข่าเหมือนเปาโลก็ได้ หรือถ้าไม่สะดวกก็ไม่คุกเข่า ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนต้องทำตามเปาโล เหมือนคริสตจักรมากมายที่สอนให้สมาชิกคุกเข่าเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้า แต่เป็นการกระทำแบบพอใจ เต็มใจ ด้วยใจรัก และไม่ฝืนใจทำ
 • เรื่องการคุกเข่าและการประกาศที่เปาโลทำ ไม่ใช่กฎเกณฑ์คำสั่งของพระเจ้า เพื่อให้ผู้เชื่อทุกคนทำตาม

3:15 ครอบครัวทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์

 • ภาษากรีกคือชื่อของทุกคน ซึ่งพระเจ้าทรงตั้งให้เราแล้ว (เป็นอดีตกาล)

3:16 ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากเข้าสู่มนุษย์ภายใน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งสง่าราศีของพระองค์

 • ขอให้ ในที่นี้คือขอพระเจ้าเปิดตา ให้เราได้รู้ความจริงว่า มนุษย์ภายในของเรามีกำลังเรี่ยวแรงแล้วในพระคริสต์
 • มนุษย์ภายใน คือวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้ว และจิตส่วนที่ถูกพระคริสต์ครอบครองแล้ว ขณะที่มนุษย์ภายนอก คือจิตส่วนที่ยังไม่ได้รับการครอบครองจากพระคริสต์เยซู และร่างกายที่ตามองเห็น (Inner man is the regenerated spirit and the transformed soul, while the outer man is the corrupted soul and the body.)

3:17 เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจ (ในจิต) ของท่านโดยความเชื่อ เนื่องด้วยว่าท่านมีรากมีพื้นฐานที่ทรงวางไว้อย่างมั่นคงในความรักแล้ว

 • ทันทีที่เราเชื่อ พระคริสต์ทรงจับจองเป็นเจ้าของวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเรา และวิญญาณนี้เป็นบ้านหรือที่สถิตถาวรของพระองค์ จากนั้นพระคริสต์ก็จะขยายอาณาเขตไปสู่จิตของเรา พระคริสต์ไม่สามารถเข้ามาครอบครองจิตของเราโดยทางอื่นได้ นอกจากการเชื่อเอาของเราว่าทรงครอบครองแล้ว และเมื่อทรงครอบครองได้ส่วนไหน ตัวบาปก็จะค่อยๆ อ่อนกำลังลงในส่วนนั้น ตัวบาปมีคุณสมบัติสี่ประการใหญ่ๆ ด้วยกัน เช่น หยิ่งผยองพองตัว โกรธ ตัณหาของเนื้อหนัง และตัณหาของร่างกาย การเชื่อเอาว่าทรงครอบครองแล้ว และการเชื่อเอาว่าเราคือผู้ชนะแล้ว จะทำให้พระวิญญาณทำงานภายในเรา จนชีวิตพระคริสต์ถูกก่อขึ้นภายในเราจนสุกงอมไม่ช้าก็เร็ว

3:18 ท่านก็จะหยั่งรู้ได้ว่าอะไรคือความกว้าง ความยาว ความลึก และความสูงพร้อมกับบรรดาวิสุทธิชนทั้งปวง

 • ความกว้าง ความยาว ความลึก และความสูง คือประสบการณ์ชีวิตของพระคริสต์อย่างครบถ้วน ภายในเราผู้ชนะ

3:19 และให้เข้าใจถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

 • ผู้เชื่อมากมายทุกวันนี้ไม่เข้าใจความรักของพระเจ้า ส่วนมากเขาจะคิดแบบมนุษย์ว่า พระเจ้าจะไม่ยกโทษถ้าเราทำบาปไม่เลิกในยุคพระคุณนี้ และถ้าหากเชื่อเท่านั้น แต่ไม่เชื่อฟัง รักษาพระบัญญัติ หรือถวายอย่างครบก็จะไม่รอด แต่พี่น้องเหล่านั้นหารู้ไม่ว่า ความรักของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เราผ่านพระโลหิตของพระเยซูที่กางเขน และผ่านการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเพื่อนำเราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ โดยที่เราไม่ต้องช่วยพระเจ้าด้วยการพยายามทำดี เชื่อฟัง รักษาพระบัญญัติ หรือถวายครบ แต่โดยการเชื่อเอาเท่านั้น เพราะว่าเราเริ่มต้นก็ด้วยความเชื่อ (เอา) และจบลงก็ด้วยเชื่อ (เอา) เพราะว่าผู้ชอบธรรมดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการเชื่อ (เอา) (โรม 1:17)

3:20 บัดนี้ ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ สามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา

3:21 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร โดยพระคริสต์เยซูตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ เอเมน

 • พระเจ้าจะได้รับเกียรติจากคริสตจักร เมื่อคริสตจักรของพระองค์กลายเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ และชีวิตอยู่ในการก่อขึ้นทุกๆ วัน แต่เมื่อมีพี่น้องที่เข้ามาร่วมใหม่ก็จะต้องรับการเรียนรู้อีกมากมาย จนกว่าเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราได้ เป็นภาระของพวกเราที่คอยแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ ไม่มีสิ้นสุด แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ดูแลพระกายของพระเยซูอย่างสม่ำเสมอ และไม่เคยห่างหรือทอดทิ้งคริสตจักรที่เป็นครอบครัวของพระองค์ เอเมน

ที่มา