ยอห์น บทที่ 7 พระเยซูและเทศกาลอยู่เพิง

ข้อ 1–9

7:2 เทศกาลอยู่เพิง คือเทศกาลเพื่อชาวอิสราเอลจะระลึก หรือหวนคิดจดจำ การเดินทางที่ต้องตั้งเต็นท์ เพื่อนอนพักในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี ของบรรพบุรุษของพวกเขา

7:5 น้องๆ ของพระเยซูไม่เชื่อในพระเยซู

7:7 โลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้ แต่โลกเกลียดชังเรา *โลก ในที่นี้คือมนุษย์ (ดู ยน. 3:16 และ โรม 5:12)*

ชาวยิวตามหาพระเยซูในงานเทศกาลนี้ เนื่องจากพระเยซูละเมิดวันสะบาโต และกล่าวว่า “เราเป็น” (ยอห์นบทที่ 5 และ 7:23) ซึ่งเป็นการยกพระองค์เทียบเท่ากับพระบิดา

ผู้ชายยิวจะต้องมาร่วมเทศกาลที่กรุงเยรูซาเล็มสามเทศกาล หรืออย่างน้อยปีละสามครั้ง เพราะนี่คือกฎหมายของโมเสสที่สั่งเอาไว้

- 7:12 คนมากมายในเวลานั้น เชื่อว่าพระเยซูเป็นครูสอนเทียมเท็จ เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจ เมื่อมีคนมาหาว่าเราเทียมเท็จ เพราะเขาไม่เข้าใจ

- 7:15 พระเยซูไม่เคยเรียนรู้พระบัญญัติของยิวเลย

- 7:18 พระเยซูไม่เคยยอมรับเกียรติ และยกย่องพระองค์เองเลย แต่ยกย่องพระบิดาเพียงผู้เดียว

- 7:19 แท้ที่จริงชาวยิวไม่ได้รักษาพระบัญญัติของโมเสส เพียงแต่พูด แต่ไม่ได้รักษากันจริงๆ และคนที่รักษาเป็นจริงเป็นจังก็มี แต่น้อยมาก

- 7:24 มนุษย์ และแม้แต่คริสเตียนเอง ก็ชอบตัดสินจากภายนอก แต่ผู้เชื่อที่โตแล้ว จะมองที่ภายใน คือจิตใจและฝ่ายวิญญาณ (2 คร. 5:16–17)

- 7:33–34 พระเยซูตรัสกับยิว ไม่ได้ตรัสกับสาวก (ท่านทั้งหลายจะแสวงหาเรา แต่จะไม่พบเรา และที่ซึ่งเราอยู่นั้น ท่านจะไปไม่ได้”)

**พระเยซูคือคำตอบของชีวิต**

- บทที่ 7 นี้จะเน้นเรื่อง พระเยซูเป็นน้ำแห่งชีวิต และชีวิตพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ในเรา เพื่อเราจะไม่กระหาย และไม่ต้องไปรับการเจิมจากใครอีก

- พระเยซูจะกลับมาหาเราในสภาพของพระวิญญาณ เพื่อเข้ามาอยู่ในเรา

7:38 ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น’”

- เชื่อในเรา ในที่นี้ไม่ใช่เชื่อแบบคริสเตียนเชื่อกันทุกวันนี้ ความหมายคือเชื่อเข้าใน (Believe into me) หรือเชื่อและเอาทั้งชีวิตเข้ามาอยู่ในพระเยซู

- 7:39 (สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้น หมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ เพราะพระเยซูยังมิได้รับสง่าราศี) ***แปลจากกรีกคือ “เหตุว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ (ไม่มีอะไรต่อท้ายคำว่า “ยังไม่” — The Holy Spirit not yet) เพราะพระเยซูยังมิได้รับสง่าราศีจากพระบิดา และยังไม่มีสภาพเป็นวิญญาณเพื่อมาอยู่ในเรา แต่เมื่อถวายพระโลหิตเป็นค่าไถ่บาป พระบิดายอมรับและให้เกียรติพระเยซู จึงทรงกลายเป็นวิญญาณ ที่สามารถประทานชีวิตของพระองค์ได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์จึง “เริ่มมี” (1 คร. 15:45–47; ยน. 20:22)***


7:47 พวกฟาริสีตอบเขาว่า “พวกเจ้าถูกหลอกไปด้วยแล้วหรือ

- เมื่อของปลอมเป็นของแท้ และของแท้กลายเป็นของปลอมในเวลานั้น เวลานี้ก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ ที่เราจะถูกเรียกว่าของปลอม หรือเชื่อผิดเพี้ยนไปจากเขา ที่มีคนเยอะกว่า

7:49 ยุคพระบัญญัติ ถ้าหากใครไม่รู้พระบัญญัติ ก็จะถูกสาปแช่ง

7:50 นิโคเดมัสปรากฏเป็นครั้งที่สอง และจะนำมดยอบมาห่อพระศพของพระเยซู (ยน. 19:39)

เทศกาลอยู่เพิง คือยิวเมื่อก่อนเดินทาง ค่ำที่ไหนนอนที่นั่น ต้องมีเต็นท์และจุดไฟกันหนาว

ยอห์นบทที่ 7 คือเราทุกวันนี้ เราอยู่เต็นท์สำหรับพระเจ้า ไม่ว่าบ้านจะหลังใหญ่หรือเล็ก ราคาถูกหรือแพงเท่าไหร่ ก็คือเต็นท์นั่นเอง และเราอยู่ในถิ่นทุรกันดารชั่วคราว เพื่อรอราชอาณาจักรสวรรค์ที่จะมา
ยิวรำลึกว่าเขาเคยยากจน และเดินทางเร่ร่อนในวันนั้น แต่เรารำลึกว่าเรากำลังอยู่ในโลก เร่ร่อนยากจน และเดินทางไปมา เพื่อทำนารับใช้ประกาศ

อ่านเพิ่มเติม…

ยอห์น บทที่ 6 ← บทก่อนหน้า

บทถัดไป → ยอห์น บทที่ 8

ที่มา