Mektuplar

Medium Türkçe
Jun 11, 2015 · 2 min read

Medium’da yeni bir tür medya ürünü geliştiriyoruz — konuşma ve tepki verme merkezli, okuyucuyla olan etkileşimin sonradan eklenen bir şey değil de tamamen yeni ve özüne katkıda bulunan bir şey olduğu bir ürün. Medium’da yazmanın faydaları — gelişen bir ağ olması, diğer bir çok ağa bağlanmış olması — her zaman burada yapmaya çalıştığımız şeyin büyük bir parçası olmuştur. Fakat, önemli bir malzememiz eksikti ki onu da bugün ekliyoruz: devamlılık.

Yayınlar için yeni özelliğimizi duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Adı Mektuplar. Özellikle bugünün sonu gelmek bilmeyen bilgi akışlarından oluşan dünyasında, mektup yazmayı samimi bir iletişim şekli olarak hatırlamanın değerli bir şey olduğunu düşünüyoruz.

Peki nedir bir Mektup?

Takipçilerinizle bağlantıya geçme ve konuşma başlatmak için bir yoldur.

Bütün takipçilerinizin e-posta gelen kutularına gönderilir.

Aynı zamanda; önerilebilen, vurgulanabilen, üzerine inşa edilerek geliştirilebilen, kendi hayatı olan bir yazıdır.

Söyleyecek bir şeyiniz olduğunda hâlâ yapmanız gereken tek şey yazmak. Ama artık, söyleyecekleriniz doğrudan takipçilerinize teslim edilebiliyor.

Sonuçta, gelen kutusunda belirli bir samimiyet var.


Editör olarak yayın sayfanızda aşağı açılır menüde “Letters — Mektuplar” adında yeni bir seçenek göreceksiniz. Bir Mektup gönderdiğinizde, mektubunuz takipçilerinizin gelen kutularına teslim edilmekle kalmayıp yayınınızda — webde veya iOS uygulamamızdaki herhangi biri tarafından tüketilebilecek — ayrı bir gönderi olarak yayınlanacaktır.


Mektuplar, blogların eskiden RSS abonelikleriyle başardıkları şeyi başarma potansiyeline sahip. Bununla, Yayınlar’ı tam anlamıyla insanların çalışmalarınızı takip edebileceği; fikir, düşünce ve hikayelerinizle ilgili güncellemeler alabilecekleri bir yer haline getirdik. Mektupları denemeniz ve hakkında ne düşündüğünüzü yourfriends@medium.com’dan bize iletmeniz bizi çok mutlu eder.


Bizi Takip Edin: Twitter | Facebook | Ana Sayfa

Hikayemiz

Medium hakkındaki her şeyi buradan takip edebilirsiniz.

Translated from original by Medium Türkçe.

Medium Türkçe

Written by

Hikayemiz

Hikayemiz

Medium hakkındaki her şeyi buradan takip edebilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade