OFFF in Barcelona: Hike One was erbij!

Hike One
Hike One
Jun 15, 2017 · 5 min read

Een paar weken geleden reisden we naar Barcelona voor OFFF: een driedaags evenement met talks van creatievelingen gespecialiseerd in onder meer animatie, illustratie en branding.

Uit ervaring weten we dat OFFF een inspirerende conferentie is waar je enorm waar krijgt voor je geld. De tickets zijn goedkoop en je krijgt drie volle dagen inspiratie voorgeschoteld in een van de prettigste steden van Europa. Wat wil je nog meer?

Over het evenement

Dit jaar was de 17e editie van OFFF die, net als in voorgaande jaren, plaatsvond in de Design Hub van Barcelona. OFFF is vooral gericht op creativiteit en inspiratie en er is altijd veel positieve energie voelbaar onder de bezoekers: dat is goed voor de sfeer. Daarnaast raakt veel werk de categorie ‘kunst’ aan, waardoor de sprekers vaak net wat uitgesprokener zijn dan op andere events. We delen graag een paar highlights, want zoals we gewend zijn gebeurt er tijdens OFFF nu eenmaal teveel om volledig na te vertellen.

Gmunk

Bradley G. Munkowitz is een designer en director die bekend staat om zijn gebruik van materialen en licht, om beelden te creëren die je iedere keer weer verbazen. Zijn werk heeft vaak een moderne, science fiction-achtige uitstraling en speelt echt in op je zintuigen.

Image for post
Image for post
Oblivion interface in full glory

Munkowitz vergaarde al bekendheid met de complexe futuristische interfaces die hij maakte voor films als Tron en Oblivion. Tegenwoordig vragen steeds meer grote bedrijven hem echter om iets te doen met leds, lasers en andere tastbare materialen. Die toegenomen vraag is terug te leiden naar zijn creatie voor het Amsterdamse evenement FITC.

Image for post
Image for post
FITC Amsterdam 2013

De meest bekende Gmunk-creatie moet wel de Microsoft Windows 10 wallpaper zijn, die gemaakt is met echte materialen. Deze wallpaper wordt bijna dagelijks op vele laptops gebruikt, maar veel leuker is het om even te kijken hoe dit tot stand is gekomen:

Uiteraard heeft Munkowitz nog veel meer werk dat de moeite van het bekijken waard is. Hieronder staan video’s van ‘TrueCar LED case’, ‘Adobe Logo Remix’ en ‘Audi A5 Escape’:

Bekijk al zijn werk op www.gmunk.com

Imaginary Forces

Michelle Dougherty en Karin Fong waren namens Imaginary Forces aanwezig bij OFFF. Imaginary Forces is een groep directors die zich voornamelijk bezighoudt met visual storytelling. Dat wordt vooral toegepast in bekende tv-series en films. Ook werken ze aan concepten en effecten voor gebruik in series en films.

Image for post
Image for post
Karin en Michelle

Tijdens hun talk gingen Michelle en Karin dieper in op het proces dat ze doorlopen tijdens het bedenken en produceren van dit soort intro’s. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de intro’s van Se7en, A Monster Calls, Boardwalk Empire, Black Sails en Stranger Things, maar ook van de Marvel-identity (die voor iedere Marvel-film te zien is). Het oog voor detail en de esthetische perfectie is goed terug te zien in al hun werk.

Michelle en Karin lieten per project de totstandkoming zien van eerste schetsen tot eindproductDaardoor kreeg je je echt het gevoel getuige te zijn van de ontwikkeling. Het is vooral leuk om te zien welke ideeën er zijn gesneuveld en hoe het daardoor tot een beter eindresultaat is gekomen.

Lauren Hartstone

Visual designer en director Lauren Hartstone liet een aardige indruk achter tijdens OFFF. Vooral op het gebied van rebranding heeft ze mooie cases op haar naam staan. De TNT (de tv-zender) rebrand laat zien hoe je met een simpel concept een verpletterend resultaat kunt neerzetten. TNT wilde neergezet worden als ‘premium storytellers’ met een beeldtaal die de content van de zender uit zou lichten. Lauren gebruikte de cirkel van het oude TNT logo als een soort lens om alle content doorheen te bekijken. Deze lens kan iets dichterbij halen, scherp krijgen of juist onscherp maken: dat maakt de mogelijkheden enorm.

Ook haar rebranding van Centric Network is de moeite van het bekijken waard.

Calvin Sprague

Calvin is een illustrator die onderdeel uitmaakt van Pavlov Visuals. Hij komt uit de Verenigde Staten, maar woont nu in Amsterdam. Zijn unieke stijl en bescheiden manier van vertellen over zijn werk sprak ons enorm aan.

Image for post
Image for post

Zijn werk is gevuld met vormen en lijnen, vaak enorm kleurrijk en geometrisch wonderschoon. Het werk oogt in eerste instantie wat druk, maar bevat enorm veel details om op je gemak te bekijken. We raden dan ook zeker aan om het werk van Calvin en anderen bij Pavlov Visuals te gaan bekijken.

Image for post
Image for post

Ivan Cash

Cash Studios is opgezet door Ivan Cash en creëert naar eigen zeggen zinvolle en nieuwswaardige inhoud voor merken. Dit doen ze met campagnes die de cultuur infiltreren, diepgaand op emotionele verbindingen en betrokkenheid.

Ivan reist de hele wereld over om te leren over kunst van de menselijke connectie. Tijdens zijn vliegtrips maakt hij ook gebruik van sociale experimenten: hij bedacht The Passenger Project. Daarbij laat hij een blocnote door het hele vliegtuig gaan met de vraag of mensen de opdrachten uit willen voeren. En dat leidt tot prachtige resultaten! Zie onderstaand filmpje voor dit mooie experiment:

Ivan gaat ook overal de straat op om zijn experimenten uit te voeren. Zo vroeg hij ons tijdens zijn talk bij OFFF of wij de laatste foto uit onze telefoon aan onze buurman/vrouw wilden laten zien en daarbij wilden vertellen vertellen wat er gebeurde in deze foto. Je merkte meteen hoe enthousiast iedereen reageerde en zo contact maakte met elkaar. Zie onderstaand filmpje voor hetzelfde experiment, maar dan in New York:

Fun fact: Ivan is gearresteerd tijdens zijn eerste project in de reclame wereld.

Tot slot

We blijven het roepen, maar ieder jaar is dit evenement weer even inspirerend. De sfeer is top en je krijgt echt waar voor je geld. Zien we jou hier ook volgend jaar?

Hike One | Digital Product Design

A digital product design consultancy that brings to life…

Hike One

Written by

Hike One

Digital Product Design. We guide you to new and better digital products. Writing about digital, design and new products from Amsterdam, Rotterdam and Eindhoven.

Hike One | Digital Product Design

A digital product design consultancy that brings to life your ideas utilizing our knowledge of Design Sprints, UX methodologies and masterfully crafted visuals and animations.

Hike One

Written by

Hike One

Digital Product Design. We guide you to new and better digital products. Writing about digital, design and new products from Amsterdam, Rotterdam and Eindhoven.

Hike One | Digital Product Design

A digital product design consultancy that brings to life your ideas utilizing our knowledge of Design Sprints, UX methodologies and masterfully crafted visuals and animations.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store