NATUR

Søndagsturar eller sofa-tv

Foto © Øivind H. Solheim

Å gå på tur på søndager er noko som vi gjerne ser på som ein klassisk norsk aktivitet. Eg er så heldig at eg denne søndagen har Loslivegen i nærleiken. Loslivegen er ei flott ‘treningsløype’ som alltid hjelper til med å få opp pulsen.

--

--

A hiking journal, a publication for stories and pictures from walks in the nature around us. How we charge our mental and emotional batteries. — Ein turjournal, eit rom for forteljingar og bilde frå turar i naturen rundt oss. Vi ladar dei mentale og emosjonelle batteria våre

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Øivind H. Solheim

Top writer in Future on Medium. Get free access to hundreds of selected stories on personal development, relationships, fiction writing, future, and writing.