Framtidens jobb — hur ser de ut?

När Svenskt Näringsliv planerade ett seminarium om Framtidens jobb i den fjärde industriella revolutionen passade de på att ställa frågor till Dan Lainio, Hiya Invest AB och medgrundare av Qleano.

Hur tror du att din bransch kommer förändras inom 5–10 år?

– Jag tror att de små bolagen i vår bransch kommer att bli mer av administrativa enheter som betalar ut lön till anställda, som är anslutna till olika former av marknadsplatser. Tjänster som arbetsledare och kundtjänstmedarbetare kommer försvinna från städbolagen och den rationaliseringen leder till att utföraren kommunicerar direkt med kunden. Utifrån ett makroperspektiv pratas det mycket om delningsekonomi och jag tror att i framtiden kommer alla att ”födas” med F-skattesedel i och med ”alla” kommer att driva någon form av bolag.

Edit: lästips: https://medium.com/the-wtf-economy/everything-that-can-become-a-platform-will-become-a-platform-216bcfb89855?source=user_profile---------85-----------

Vad tror du kommer vara viktiga kompetenser på arbetsmarknaden om 5–10 år?

– När städbolagen blir administrativa enheter och varje enskild utförare blir ett eget varumärke, är social kompetens och kundbemötande oerhört centralt. Pratar vi om hantverksbranschen överlag — effektivitet och kvalitet. När bolag i hantverkssektorn blir bättre på att jobba med data och med större säkerhet uppskatta hur stor tidsåtgången är för att exempelvis bygga en veranda, kommer man att kunna ”produktifiera” slutresultatet på ett annat sätt, vilket kommer gynna konsumenten.

Hur tror du att anställningsformerna kommer att förändras?

– Vi kommer att få fler FA-skattare än vad vi har idag och fler individer kommer att vara anslutna till en paraplyorganisation eller marknadsplats. Konsumentmakten kommer att öka när kunden kan gå in på en webbsida och välja den utförare med högst betyg. Det blir med andra ord upp till varje individ att göra ett bra jobb när det personliga varumärket snarare än arbetsgivarens syns.

Finns det något politiskt förslag som skulle underlätta ditt företags anpassning till en mer digitaliserad arbetsmarknad?

– Den ständigt återkommande LAS. Det kan exempelvis påverka hur man väljer att ta in underentreprenörer — exempelvis om en enskild konsult utför många tjänster åt oss och det då liknas vid ett anställningsförhållande trots en tydlig avgränsning. För oss specifikt inom städbranschen behövs det förenklingar kring hur RUT administreras, då det inte är anpassat utefter hur man köper tjänster idag via marknadsplatser eller återförsäljare.

Intervjun publicerades först och i dess helhet hos Svenskt Näringsliv.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.