Hotspot: Brew2Cup

Kortestraat 28, Arnhem

Het is weer zover: vandaag dronken we een ‘bakkie’ bij Brew2Cup in de Kortestraat. Een specialty coffee bar en koffiebranderij in één. Kenden jullie Brew2Cup al?

Like what you read? Give Binnenstad Arnhem a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.