Hotspot: Momento

Oude Oeverstraat 98, Arnhem

Deze week dronken we een lekker kopje koffie bij het gezellige Momento Restaurant, Bar en Lounge. Deze hotspot is te vinden op de begane grond van het multifunctionele Rozet.

Volg ons ook op Instagram (@binnenstadarnhem) en deel jouw favoriete koffieplek met de tags #hotspotsarnhem en #arnhemslievelings

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.