Hľadá sa proces

Tomáš Štrbák
Sep 25, 2017 · 6 min read

House of Řezáč zdedil svoj pôvodný designový proces po Honzovi Řezáčovi. Logicky. No postupom času sme začali zisťovať, že nás tak trochu obmedzuje. Proces by mal viesť a pomáhať, nie limitovať! Tak sme povolali Adama Hazdru ako konzultanta, spoločne vytipovali slabé miesta a pustili sa do inovácie.

Míša skypuje, Zuzka tiež skypuje, Adam je pyšný na svoju prácu, Pavel skúša zjesť pizzu aj s krabicou, Evča a ja sa fotíme, Honza fotí.

Honzov proces bol klasický vodopád. Klientovi sme poslali úvodný dotazník, na základe odpovedí sme projekt nacenili a pustili sa do výskumu. Potom nasledovala tvorba prototypu a ukončili sme to testovaním. Na určitý typ projektov to stačilo — typicky prezentačné webíky a e-shopy. Postupne sa nám však začala meniť štruktúra projektov. Stále viac sme designovali digitálne služby, čo vyžadovalo väčšiu flexibilitu v priebehu celého procesu. Asi dokážete odhadnúť ako bude vyzerať e-shop, koľko času budete potrebovať na návrh a aké metódy použijete. Pri designu služby to už také ľahké nie je.

Čo nás pálilo najviac?

Manufaktúra

Absencia design-thinkingu

Nevyjasnené tímové role a výrazný Řezáč

Ďalším problémom bol posun z výskumu do designu a otázka, kto navrhne obsah a štruktúru webu?! Na jednom projekte to bola Evča (výskumníčka), na druhom projekte ja (designér), na treťom Honza. Priznám sa, že niekedy som ani nevedel, ako obsah vznikol, len som z toho musel urobiť rozhranie. Možno najzásadnejšia fáza procesu a mali sme v nej asi najväčší chaos.

Nedostatok informácií o klientovi

Príliš konkrétny plán projektu (postavený na vode)

Od vodopádu k agilu a (skoro) zase naspäť

Spolupracujeme ako tím

 • Zaviedli sme workshopy.
 • Projekty spoločne naceňujeme.
 • Vykopávame ich spoločne.
 • Syntézu robíme spoločne.
 • Nápady generujeme spoločne.
 • Občas spoločne skicujeme a keď má Evča plný kalendár, tak si výskum urobia designéri.
 • Raz týždenne sa stretneme spolu v kancelárií a zdieľame svoje know-how s ostatnými. Pavel nám rozprával o lean analýze, Evča o neverbálnej komunikácií, ja o interakčnom designe.
 • Každý týždeň štartujeme projektovou poradou, na ktorej si určíme priority a v piatok spolu pri obede rozoberáme, čo sa komu za uplynulý týždeň podarilo či nepodarilo.

Stále každý vyniká vo svojej disciplíne, ale rozširujeme si obzory. Stávajú sa z nás T-shaped ľudia, pochopili sme, že design je tímový šport a práca nás omnoho viac baví.

Experimentujeme, iterujeme, myslíme ako designéri

Backlog pre rozvoj služby Lectura Valuation. V prvom stĺpci sú ciele, ktorých sa snažíme dosiahnúť. V druhom príležitosti, ktoré nás k tým cieľom môžu dostať a v treťom stĺpci máme už asi 30 riešení, ktorých potenciál budeme postupne overovať pomocou rôznych experimentov. (Tzv. Opportunity solution tree, ale to bude na iný článok.)

Poznáme klienta a klient pozná nás

 1. Všetko to začne na nezáväznej schôdzke, ktorá je prvým testom, či si budeme s klientom rozumieť. Je na nej typicky Honza a niekedy už aj projekťáčka, ktorá bude projekt hypoteticky viesť.
 2. Na internej porade sa rozhodneme, či je projekt pre nás dostatočne zaujímavý a či s klientom začneme pracovať. Ak potrebujeme viac informácií, tak si napríklad pokecáme s odborníkom v danej oblasti alebo si rovno skúsime klientove služby.
 3. Klientovi následne ponúkneme úvodný workshop (niekedy sériu workshopov), na ktorom sa ponoríme do jeho byznysu, pozrieme sa na jeho zákazníkov a na ciele projektu (KPIčka). Workshopy platí klient a v tejto fáze od nás ešte stále nemá žiadnu cenovú ponuku na celý projekt.
 4. Po workshopoch sa znovu stretneme na internej porade, kde si rozoberieme všetko, čo sme sa o klientovi dozvedeli, ešte raz sa pobavíme o tom, či s klientom naozaj chceme pracovať a dáme dohromady cenovú kalkuláciu projektu (prípadne viac variant).
 5. Klient obdrží cenovú ponuku a nastáva moment, kedy si buď definitívne podáme ruky, alebo sa rozídeme.

Klient už v priebehu onboardingu spozná viacerých ľudí z tímu, nie iba Honzu. Zažije nás na workshopoch, vidí ako pracujeme a ako premýšľame nad jeho byznysom. Z workshopov si samozrejme odnesie spracované výstupy, doporučenia a rôzne tipy šité na mieru. My, na druhú stranu, spoznáme klienta fakt do hĺbky. Spoločne definujeme také ciele projektu (KPIčka), ktoré sú pre neho v jeho súčasnej situácií najdôležitejšie. Potom nedesignujeme len preto, aby sme designovali, ale vieme presne, aké čísla klient potrebuje dosiahnuť a ideme za tým.

Klienta ďalej zaťahujeme do procesu aj v priebehu projektu formou rôznych workshopov. Ak má záujem, môže si skúsiť designový proces na vlastnej koži. Z projektu si neodniesie len výsledok, ale aj zážitok, skúsenosť.

Ideačný workshop na projekte Reality.iDNES.cz

Proces je lepší, ale drahší

Čo ďalej?

House of Řezáč je brněnská designová agentura. Navrhujeme a pomáháme rozvíjet digitální služby pro české i zahraniční klienty.

Strategická školení

Praktická školení o přípravě webového projektu, výzkumu i optimalizaci webu pro zadavatele i dodavatele.

Chci přijít

House of Řezáč

Měníme chaos webů v pevný řád.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store