House of Řezáč v roce 2019

Jan Řezáč
Jan 7, 2020 · 5 min read

Přelom roku je čas na rekapitulaci a reflexi. Před Vánocemi jsme ji dělali společně v týmu, teď to zkusím ještě jednou sám.

Rok 2019 byl z mého pohledu nejlepší rok House of Řezáč vůbec. Začali jsme ho netradičně 14 dny na ostrově Madeira — část byla pracovní a část dovolená.

Image for post
Image for post
První a poslední fotka, kde mě vidíte bez askotu ;-)

Na Madeiře vznikl produkt Audit webu — nejrozsáhlejší revize obsahu, technického řešení a grafiky webu, která věrně odráží stav vaší marketingové komunikace.

Na Auditu webu jsem si uvědomil setrvačnost našeho byznysu. V první polovině roku ho prakticky nikdo nechtěl, v druhé polovině se stal naším nejpoptávanějším produktem a auditovali jsme vše od malých webů, přes e-shopy po korporátní tisícistránkové multijazyčné prezentace.

Image for post
Image for post
50+ stran závěrečné zprávy Auditu webu

Audit webu byl zároveň první produkt House, který jsme výrazně zprocesovali. Pokud bych měl pojmenovat své největší uvědomění roku 2019, tak by znělo nějak takto: „Šéf nemůže dělat projekty — musí nastavovat procesy — nebo spíše vytvořit prostředí, ve kterém všichni nastavují a vylepšují opakovatelné procesy.“ Mám pořád ve firmě asi sedm rolí, takže se účastním i tvorby všech projektů, ale největší množství energie věnuji procesům.

Loňský rok byl ve znamení standardizace všech typů procesů — od řízení, přes obchod až po výrobu a HR. Procesy zní nudně, korporátně a když jsme s nimi v druhé polovině 2018 začínali, tak k nim měl rod určitou averzi. Zpětně vnímám procesy jako nejdůležitější změnu k lepšímu. Bez procesů neexistuje sdílené knowhow a není tedy co zlepšovat.

Image for post
Image for post
Manuál House of Řezáč v Asaně

Proces pro nás znamená, že jsou zaznamenány klíčové činnosti v manuálu a já se od nich mohu odrazit, když dělám nějakou aktivitu. Když zítra budu chtít dělat Design Studio (skicovací workshop), tak mohu jít do našeho manuálu, přečíst si průběh workshopu, upravit si ho podle potřeb projektu a pak ho zrealizovat místo toho, abych marně tápal v paměti, co jsem dělal naposledy a co vlastně fungovalo… a po workshopu zrevidovat manuál.

Strategické mapování

Image for post
Image for post
Mapy všech produktů House of Řezáč na rodovém výjezdu

Na základě mapování jsme upravili produktové portfolio a začali jsme směřovat více k designu byznysu (pomaleji) a designu produktů/služeb (rychleji). Strategické mapování vnímám jako užitečné a nejsem sám — ke konci roku jsem facilitoval alespoň jeden workshop mapování s klienty týdně.

Image for post
Image for post
Workshop Strategického mapování pro knihovny

V polovině roku jsme zavedli pracovní cykly 6+1. Místo průběžného rozjíždění projektů máme rok rozdělený do sedmitýdenních celků, za které je možné projekt skutečně posunout dopředu (měsíc je na nás většinou moc krátký).

6+1 znamená blok 6 týdnů práce na klientských projektech a po něm 1 týden reflexe, učení a plánování. S implementací nám velmi pomohla Maru Kortanová (díky!), samotnou metodiku popisuje Pábení nebo Basecamp.

V září jsme spustili nový web rodu na systému Webflow. Navenek skoro nic nepoznáte, ale zrychlilo to veškeré úpravy webu ze tří měsíců a na minuty či hodiny.

Image for post
Image for post
Dobře to dopadne

V průběhu roku jsme v Brně a v Praze vyškolili několik desítek lidí v uživatelském výzkumu na školení Strategický výzkum (5. 3. 2020 Praha, 11. 3. 2020 Brno). Také se nám podařilo dopsat skripta pro účastníky školení, která průběžně aktualizujeme a vylepšujeme.

Image for post
Image for post
Interní školení Strategický výzkum v České spořitelně

Klientská práce

Image for post
Image for post
Mezinárodní workshop se stakeholdery, na stěnách zárodky OST

Na projektu jsme narazili na limity párového designu — spolupráce byla příliš rozsáhlá na jednu designovou dvojici. Dnes na projektu pracuje 5 designerů včetně mě, analytik a projektová manažerka.

V roce 2019 jsme také spolupracovali s různými částmi MUNI, redesignovali jsme marketingovou komunikaci PKV — jedničky mezi konzultanty v energetice nebo navrhovali nový web pro kurýrní službu Messenger.

Na konci roku jsme zamávali starým kancelářím a přemístili se o pár set metrů do nových. Větších.

Image for post
Image for post
Stěhování v plném proudu

Co nás čeká v roce 2020?

UX Akcelerátor umožňuje účast agentury a klienta nad společným projektem (dostanete 2x tolik konzultačních hodin). Máte web, digitální produkt nebo službu? Není na co čekat — early bird cena bude jen do konce ledna, start v březnu. Jakékoliv dotazy rád zodpovím i osobně v lednu u kávy.

Je to první běh — to znamená, že budeme zkoušet spoustu věcí a věnovat účastníkům zvýšenou péči. UX Akcelerátor bude zatím jen v Brně, ale na podzim plánujeme druhý běh v Praze. V případě zájmu o Prahu se zaregistrujte do našeho newsletteru, dáme vám vědět.

Přejeme vám úspěšný rok 2020!

Image for post
Image for post

House of Řezáč je strategická designová agentura. Navrhujeme a pomáháme rozvíjet digitální projekty.

Image for post
Image for post

Chcete-li odebírat další novinky z rodu House of Řezáč, registrujte se do našeho Newsletteru.

Image for post
Image for post

House of Řezáč

Měníme chaos webů v pevný řád.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store