House of Řezáč
Published in

House of Řezáč

Přichází čas nových Google Analytics

Je nejvyšší čas nechat si zprovoznit Google Analytics 4 vedle svých běžných Google Analytics. V následujícím článku se dozvíte proč.

Nový měřicí nástroj?

Možná jste si všimli, že v Google Analytics se posledních několik dní zobrazuje upozornění na novou verzi Google Analytics 4 (GA4). Nejedná se o úplnou novinku — Google pouze přejmenoval Google Analytics app+web, které spustil v roce 2019. Kromě přejmenování ale nyní přidal do nástroje množství nových funkcí a při vytváření nového účtu Google vytváří primárně property verze 4…

House of Řezáč je strategická designová agentura. Navrhujeme a pomáháme rozvíjet digitální projekty.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store