Přichází čas nových Google Analytics

Pavel Šabatka
Nov 23, 2020 · 5 min read

Je nejvyšší čas nechat si zprovoznit Google Analytics 4 vedle svých běžných Google Analytics. V následujícím článku se dozvíte proč.

Nový měřicí nástroj?

Možná jste si všimli, že v Google Analytics se posledních několik dní zobrazuje upozornění na novou verzi Google Analytics 4 (GA4). Nejedná se o úplnou novinku — Google pouze přejmenoval Google Analytics app+web, které spustil v roce 2019. Kromě přejmenování ale nyní přidal do nástroje množství nových funkcí a při vytváření nového účtu Google vytváří primárně property verze 4.

Image for post
Image for post

Je to důležitá změna!

Myslíte to s analytikou vážně? GA4 přináší nový koncept měření, který mění zažité pořádky.

Navíc nám všem nezbývá nic jiného než postupně přejít na GA4. Google v budoucnu pravděpodobně podporu Universal Analytics (tj. stávající verze Google Analytics) ukončí a nové funkce bude vyvíjet pouze pro GA4.

Analytika změřená na uživatele

Starší měřicí nástroje Googlu byly zaměřeny na měření návštěv (sessions). Návštěva je jakýsi virtuální koncept, který je zaveden především proto, aby se dalo lépe pracovat se zdroji, které lidi na web přichází. Většinou vás v reportech ale nezajímají návštěvy, ale lidé. Třeba jestli je dokážete zaujmout a jestli u vás nakoupí (nebo jinak poptají). To typicky trvá delší dobu a vyhodnocení pro jednu návštěvu nedává smysl. Zajímá vás také, jestli se zákazníci vrací a opakovaně nakupují. V tomto návštěvy nehrají roli vůbec. U cíle jako registrace do newsletteru také můžete očekávat, že se jeden člověk se registruje jen jednou, i když na web přijde třeba 10x. Opět vás zajímá vyhodnocení dat vztažené k lidem, nikoliv návštěvám.

GA4 mění zaměření z návštěvy na uživatele. Stejně jako starší Universal Analytics mají nástroje pro propojení lidí napříč zařízeními — a to buď vlastním označením s pomocí User ID, nebo automaticky s pomocí Google Signals. Reporty v GA4 těchto dat ale výrazně více využívají. Můžete studovat, jak často se lidé na web vracejí v průběhu času. Můžete pracovat s počtem zaujatých lidí, což dává větší smysl než počet zaujatých návštěv. Jsou ale využity k výpočtu extrémně užitečných metrik jako Lifetime value, pro eshopy srovnání počtu “prvonakupujících” s celkovým počtem nakupujících. Využíváte-li remarketing, oceníte i možnost vytvářet segmenty na základě vypočítané pravděpodobnosti nákupu uživatele — můžete tak cílit marketing jen na uživatele, u kterých je vysoce pravděpodobné, že nakoupí.

Všechno je událost

Do starších Universal Analytics můžete posílat několik typů hitů — pageview (zobrazení stránky), událost (např. stažení souboru nebo kliknutí na odkaz), timing (pro měření času načítání stránky), social (např. sdílení na sociálních sítích), transaction a item (starší způsob měření transakcí). Navíc nějaký čas starší Universal Analytics podporovaly screenview a exception pro měření mobilních aplikací. Každý typ hitu fungoval jinak a zpracovával se jiným způsobem. A ano, je to tak složité, jak to zní.

V GA4 je všechno událost. Zobrazil někdo stránku? Je to událost zobrazení stránky. Stáhnul někdo soubor? Je to událost stažení souboru. Přišel někdo na web? Je to událost příchodu na web. Díky tomuto zobecnění se s daty výrazně lépe pracuje. Můžete tedy:

Image for post
Image for post

Přístup k datům

Další skvělou novinkou, která potěší především analytiky, je možnost přístupu k surovým datům přes Google BigQuery. Pokud třeba potřebujete integrovat data z Google Analytics do CRM nebo jiného systému, nemusíte už dál rozpadat Analytics pomocí různých hacků a triků, prostě si je stáhnete. Navíc to otevírá možnosti napojení pro data mining nebo machine learning algoritmy. V GA4 tedy nejste omezení tím, co vám Google umožní stáhnout, ale tím, co sami zvládnete zpracovat a dopočítat.

Co je potřeba udělat?

Nechte si zprovoznit GA4 paralelně se svými běžnými Google Analytics. Smysl to má nejvíce v následujících případech:

GA4 dnes nepokrývají funkčnost stávajících Universal Analytics a pokud do GA třeba importujete data o nákladech na kampaních, může to být pro úplný přechod prozatím překážka. Google ale na GA4 intenzivně pracuje a v dalších měsících se můžeme těšit doladění atribučních modelů, možnosti importu dat, atd.

Dává ale smysl zprovoznit na webu měření do GA4 a měřit do starých i nových Analytics současně. Můžete tak dál pracovat s Universal Analytics, které již znáte a máte zde historická data. Zároveň ale budete sbírat historii dat do nového účtu, můžete se s nimi učit a experimentovat.

K přechodu na nové GA4 vás nic netlačí, nejsou známy termíny čehokoliv. Není ani oficiální informace, že by měl Google v plánu Universal Analytics úplně ukončit. Náš tip ale je, že to dříve či později udělá. Proto nám dává smysl začít s měřením do GA4 raději dříve, protože GA4 budou pro projekt dávat větší smysl, než starší Universal Analytics.

Co dál

Pracujeme už na dalších článcích o GA4. Pokud nechcete, aby vám unikly, můžete odebírat náš newsletter.

Zaujaly Vás GA4 a potřebujete s nimi pomoct? Napište našim analytikům!

Image for post
Image for post

House of Řezáč je strategická designová agentura. Navrhujeme a pomáháme rozvíjet digitální projekty.

Image for post
Image for post

Chcete-li odebírat další novinky z rodu House of Řezáč, registrujte se do našeho Newsletteru.

Image for post
Image for post

House of Řezáč

Měníme chaos webů v pevný řád.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store