ОДАБРАНА МЕСТА

ДРУГА.ДРУКЧИЈА СРБИЈА — Библиотека ВЛАШКА ГОЗБА

Image for post

Напомена уз овај избор

Покренуо сам Библиотеку ЗАВЕТИНЕ My Opera: Канал Филтра.

Крајем 2012.
Као прва књига Првог кола : тзв. Канала ФИЛТРА изашла је осма књига Миодрага Мркића ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ.
Неизвесно је, схватам, када ће изаћи оних преосталих седам књига које сам ја написао. Друштво у коме живим и стварам, како изгледа, неће ми помоћи да се објаве тих седам критичких књига, јер — смем ли да прећутим? — није наклоњено критичком духу. Помислио сам да би, можда, вредело да се сам помучим и да окупим на једном месту неке од критичких текстова које сам последњих неколико година штампао у пожаревачком књижевном часопису “Браничево“.. Ти текстови би чинили Прву књигу „ДРУГЕ.ДРУКЧИЈЕ СРБИЈЕ: Одабрана места“. Трећу књигу би била нешто скраћена верзија моје књиге „Из Карантина“, чију је прелиминарну верзију штампао нишки УНУСМУНДУС. Трећу књигу би чинио „Извештај из Манастира за спаваче“.
Како сада видим (средином априла 2013. године), Књигу Прву би чинили штампани текстови, са исправљеним уоченим шт. Грешкама, из „Браничева“ поређани овим редом:

  1. НАПОМЕНА УЗ ОВАЈ ИЗБОР ( избор текстова за тематски број посвећен „Духу српске књижевности“ — „Браничево“, бр. 5–6/ 2012, стр. 131–134)
  2. КОМЕНТАР И БИБЛИОГРАФСКА НАПОМЕНА (уз избор текстова за тематски број часописа посвећен теми „Да ли је Сава Савановић жив и данас?“ — „Браничево“, бр. 3–4/ 2010, стр. 77–83)
  3. ПИТАЊЕ, ЧУЂЕЊА, НЕРВОЗЕ, (ПРЕ)ВРЕДНОВАЊА (увод у тематски број часописа посвећен превредновању — „Браничево“, бр. 1–2/ 2011, стр. 7–10)
  4. ГРАЂА КОЈА СЕ ПРВИ ПУТ ОБЈАВЉУЈЕ. О ДОМАЋЕМ ПАУКУ: Савест (исти број ч. „Браничево“, стр. 127 -142)
  5. ГРАЂА ЗА ПРЕВРЕДНОВАЊЕ: СВЕДОЧАНСТВА, ОПОМЕНЕ (Напомене уз текстове Лазаревића, Младеновића, Лукића — исти број ч. „Браничево“, стр. 143 -145)
  6. ДРУГА. ДРУКЧИЈА СРБИЈА. Одабрана места ( прилог у оквиру тематског броја посвећеног теми “Тражење Србије и њено изражавање“ — „Браничево“, бр. 1–2/ 2010, стр. 57–97)
  7. ОДАНДЕ ДОВДЕ (прилог за тематски број часописа посвећен теми „Да ли је Сава Савановић жив и данас?“ — „Браничево“, бр. 3–4/ 2010, стр. 166–238)
  8. СРПСКИ РЕНЕСАНСНИ ДУХОВИ ( „Скривени прави наслов“ — прилог на крају тематског броја посвећеног „Духу српске књижевности“- „Браничево“, бр. 5–6/ 2012, стр. 131–134)

Бела Тукадруз

Дошло је време да се ова књига, оваква, коначно и одштампа!
Макар као најава једне библиотеке какву су српска књижевност и култура одавно заслужиле!


Originally published at sites.google.com.

http://velikazavetina.blogspot.rs/

Dokumentaciono informacioni Centar “Sazvežđa Z”

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store