Белатукадруз, 10. јануара 2017.

Мој нови кум — Г. Батуран / (Белатукадруз) | РЕНЕСАНСА on WordPress.com

Добио сам новог кума, Батурана!
Недавно смо писали о томе да је одштампан нови двоброј књижевног часописа ЉУДИ ГОВОРЕ 15/16, 2012 на основу извора редакцијског писма, видети РЕНЕСАНСА
Дакле, без листања тог најновијег броја часописа.

М. Лукић, 2010.

Данас, 4. јуна 2012, када смо преузели примерак часописа у Управи УКС, видимо да се поткрала једна омашка, која неће бити тако очевидна за читаоце овог релативно разноврсног броја. Наиме, уредник Г. Р. Батуран на првој страници овог двоброја написао је ручно хемијском оловком на једном од примерака намењеном «Мирославу Лукићу — Белатукадрузу, ЗАВЕТИНЕ, Београд», из чега се види да Г. Батуран, зна ко је Мирослав Лукић. Међутим, на стр. 18, где је објављен циклус «Змија бела као снег» Лукић је овако представљен као Бела Тукадруз! Штампарска грешка? Или виц? Или је Г. Батуран окумио Мирослава Лукића? У чему је ствар? Батуран је озбиљан човек. Да сам га сматрао неозбиљним уредником, зар бих му послао песме?

Да ли је баш толико компликован тај псеудоним Белатукадруз?

Када су нас пре две године на «Дучићевим вечерима поезије» представљали, колегиница која нас је представљала није могла да изговори Белатукадруз, па је тражила дозволу да о мени као песнику говори као о Мирославу Лукићу. То је у реду.

Не, нисам се наљутио на Батурана, не. Прихватам кумство. Можда је заиста боље да убудуће објављујем под новим именом које ми је доделио мој књижевни кум Г. Батуран?

Бела Тукадруз! Зар не, то је лакше и за изговор и за писање? Да би се изговорило или написало оно Белатукадруз потребан је викенд или мали годишњи одмор!


Originally published at principova.wordpress.com on June 4, 2012.

карикатура БЕЛАТУКАДРУЗА
Омашке, кумство, преписка… Видети више: Псеудоним “Сазвежђа З”

~ БЕЛАТУКАДРУЗ

http://velikazavetina.blogspot.rs/

Dokumentaciono informacioni Centar “Sazvežđa Z”

Newspapers Ecumenical

Written by

Васељенске новине

http://velikazavetina.blogspot.rs/

Dokumentaciono informacioni Centar “Sazvežđa Z”

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade