Премијерка Србије на конференцији о развоју „креативне индустрије”

На конференцији у Београду „Креативна Србија: Будућност је креативна”, премијерка Србије Ана Брнабић је данас у говору најавила „системску помоћ” развоју „креативне индустрије као најбрже растућег сектора у земљи”.

„Тренутак је да системски помогнемо развој креативног сектора у циљу подизања конкурентности наше привреде, што ће се одразити на веће запошљавање и боље плаћена радна места, а што је у врху приоритета Владе”, рекла је она.

Најавила је израду „акционог плана за подршку развоју креативних индустрија и да ће у „наредних неколико дана основати и свој савет за креативне индустрије”.

Једна од најважнијих предности креативне индустрије која обухвата уметност и друге области које се заснивају на ауторству и интелектуалној својини, јесте што, оценила је Брнабић, „задржавамо људе у Србији”, затим што људи који су отишли, могу да се врате, а и да странци дођу и започну пословање у Србији.

„Креативна индустрија”, наставила је она, може да допринесе и развоју туризма и „ребрендирању Србије”, као „креативне и иновативне”.

„Моја мисија је да негујемо и развијамо креативну индустрију кроз стратешке пројекте који ће омогућити да се имиџ Србије у свету везује за иновације, генијалност и креативност”, казала је Брнабић.

Подсетила је да су њени приоритети дигитализација и образовање, због чега је држава посвећена развоју науке и креирању бољих услова за научно-истраживачки рад.

„Влада Србије је већ определила буџет и расписала конкурс да се у научно-истраживачке пројекте које финансира држава, укључи додатних 1.000 набољих студента”, рекла је премијерка и најавила до краја године оснивање фонда за науку.

Брнабић је казала да се прави списак свих научника и иноватора из Србије који раде у свету, да би сарађивали с научно-истраживачким институцијама у Србији.

По једној анализи Светске банке, „креативна индустрија” у Србији запошљава више од 100.000 људи од којих скоро 70 одсто има између 25 и 44 године, половина је високообразована, а велики број чине жене. Тај сектор са 31.835 фирми 2016. године, бележи стабилан раст од 4,6 одсто годишње у протекле три године и остварује приход од 4,7 милијарди евра, што је 13,5 одсто БДП Србије.

(Бета)

Originally published at www.politika.rs.

http://velikazavetina.blogspot.rs/

Dokumentaciono informacioni Centar “Sazvežđa Z”

Newspapers Ecumenical

Written by

Васељенске новине

http://velikazavetina.blogspot.rs/

Dokumentaciono informacioni Centar “Sazvežđa Z”

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade